Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-895

Usluga monitoringa projektnog područja vezano uz utjecaje revitalizacijskih radova  na području Aljmaškog rita na indikatorske vrste i staništa i izrada studije

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Jn 2017-809

Studija utjecaja na okoliš za Projekt Drava Life Integrated River Management

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-433

Opremanje prostorija upravne zgrade VGI-a u Subotska-Strug u Novskoj uredskim i kuhinjskim namještajem i opremom prema projektantskom troškovniku

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-833

Kraljeva Velika - Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole sa izradom studije utjecaja na okoliš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-485

Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova sanacije oštećenja korita rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 - 24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine nastalih tijekom prolaska velikih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-668

Izrada idejnog uređenja bujice Puharića potoka u Makarskoj

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-872

Projekt DANUBE SEDIMENT - Okvirna procjena sedimenta rijeke Dunav i većih pritoka

Stranice