Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-724

Nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2021.-2023.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-464

Kontrola glavnog projekta "Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370“ sukladno Zakonu o gradnji u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-680

Nabava i ugradnja klima uređaja za opremanje poslovnih prostora Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-738

KARLOBAG - izrada nove istražne bušotine na lokaciji Stupačinovo

Stranice