Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/723

Novelacija idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Regulacija vodotoka Bijela od
km 25+573,51 - km 28+316,53"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/365

Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat - akumulacija  Šašika

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-762

Najam, pranje i glačanje uniformi za osoblje kabtine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-469

Probno arheološko istraživanje tijekom izvođenja radova retencije Glogovica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-772

Cisco Umbrella licenčne usluge

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-744

Usklađenje glavnog projekta za izgradnju nasipa Hrašćan sa važećom zakonskom regulativom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-774

Nabava i ugradnja sustava vatrodojave  u zgradi VGO-a za slivove južnog Jadrana (zamjena postojećeg sustava vatrodojave)

Stranice