Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-191

Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijala pri sanaciji oštećenja nasipa na području VGI-a Zagrebačko prisavlje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/309

Nabava otapala kromatografske čistoće u 2018 g

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/740

Kontrola glavnog projekta "Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničkih konstrukcija

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/671

Uređenje sanitarnog čvora u upravnoj zgradi VGO za Muru i gornju Dravu

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/494

Usluge koordinatora zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na uređenja obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/493

Usluge koordinatora zaštite na radu (koordinator II) tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji ustave (brane) na ušću Male Neretve

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/727

Usluge unapređenja izrade tehničke specifikacije za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sukladno pozitivnim primjerima dobre prakse iz izrade pilot projekta dok. o nabavi

Stranice