Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-292

Izrada prijedloga vanjske granice inund. podr. i geodetskog elababorata za evidentiranje vodnog dobra reguliranog dijela potoka Molindrio uz novu obilaznicu Poreča, dužine 600m, na području k.o. Poreč i k.o. Mugeba

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-58

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-291

Izrada prijedloga vanjske granice inund. područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra reguliranog dijela Umaškog potoka od utoka u more do spoja sa starim koritom na području k.o. Umag(1,5 km)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN IŽ-2018/4

Kontrola kvalitete ugrađenih materijala  u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja  Červar Porat - Bašarinka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-57

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-56

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka

Stranice