Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-298

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra južnog dijela Vranskog polja k.o. Pakoštane i k.o. Vrana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/137

Uređenje vodotoka Topličina - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole sa definiranjem i modeliranjem manipulacije zapornicom na taložnici od km 2+900 do km 5+300 sa elaboratima zaštite okoliša

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/134

Uređenje potoka Črnec - Velika Ves - Grad Krapina od km 2+728,0 do km 5+268,0 - Idejno rješenje sa ishođenjem lokacijske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-32

Usluga servisa i održavanja uređaja marke XEROX - ugovor o održavanju uređaja po FSMA sustavu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/517

Uređenje bujice Ričevica uzvodno od brze ceste -  glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/658

Analiza oborina na pilot područjima u Istri i Zagrebu (Projekt RAINMAN)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/281

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz Našičku rijeku od km 0+000 do 2+770

Stranice