Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/726

Radovi na uređenju uredskih prostorija upravne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-509

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Suhi potok

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-226

Čišćenje COP-a Otočac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-59

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-292

Izrada prijedloga vanjske granice inund. podr. i geodetskog elababorata za evidentiranje vodnog dobra reguliranog dijela potoka Molindrio uz novu obilaznicu Poreča, dužine 600m, na području k.o. Poreč i k.o. Mugeba

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-58

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-291

Izrada prijedloga vanjske granice inund. područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra reguliranog dijela Umaškog potoka od utoka u more do spoja sa starim koritom na području k.o. Umag(1,5 km)

Stranice