Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-387

Idejni projekt akumulacije Divlja dolina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-389

Idejni projekt ustave Stara Drava u Bilju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-283

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz dionicu nasipa Terezino Polje-Veliko Polje-Pješčani Zatonj u k.o. Rušani, Budrovac Lukački i Gornje Bazje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-287

Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi vodotoka i kanala u k.o. Donji Vidovec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-411

Izrada projektnih podloga, geodetskih i geomehaničkih te geodetskog i glavnog projekta za zahvat ''Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa''.

Stranice