Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-485

Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova sanacije oštećenja korita rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 - 24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine nastalih tijekom prolaska velikih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-668

Izrada idejnog uređenja bujice Puharića potoka u Makarskoj

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-872

Projekt DANUBE SEDIMENT - Okvirna procjena sedimenta rijeke Dunav i većih pritoka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017/873

Projekt FRAMWAT – Analiza učinka malih retencijskih mjera na smanjenje nutrijenata na slivu Bednje 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-561

Kontrola glavnog projekta zahvata ''Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca '' glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla - geotehničke konstrukcije

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Jn 2017-560

Kontrola glavnog projekta zahvata ''Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca '' glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla - betonske i zidane konstrukcije

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-323

Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica

Stranice