Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-49

Nabava usluga izrade filma o sveukupnim djelatnostima Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-48

Nabava usluga snimanja vodno-komunalnih i regulacijsko-zaštitnih građevina na području Republike Hrvatske za potrebe izrade filma o sveukupnim djelatnostima Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-316

Održavanje unutarnjih prostora i okoliša, u GVL-u Šibenik za razdoblje svibanj 2018. - travanj 2019. godine

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-407

Izrada elaborata zaštite okoliša za uređenje potoka Makojišće u naselju Možđenec i Grana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-703

Izgradnja prijelaza na vodotoku Žestilovac u km 0+010 i 2+380 u sklopu EU projekta ForestFlow u Vukovarsko- srijemskoj županiji

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-64

Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija - VGI Veliko Trgovišće

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-60

Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN

Stranice