Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-42

Licence za antivirusne programe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-373

Praćenje stanja ciljne vrste (dvoprugasti kozak, ptica vodomar, siva žuna, vidra) na lokaciji Šarkanjski dunavac - Lorencov dunavac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-707

Regulacija dijela bujice Vodna draga u  Sibinju Krmpotskom - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-113

Regulacija dijela bujice Žuknica - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-111

Regulacija Borutskog potoka - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-382

Usluga tehničke pomoći pri izradi hidrauličkog i prognostičkog modela

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-139

Tehničko promatranje brana  Seginac i Javorica

Stranice