Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-508

Izrada glavnog projekta Sanacije lijeve obale kanala Glavina Vrljika

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-503

Izrada idejnog projekta uređenja potoka Bresi

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-131

Izrada geodetskih podloga jezera Birina i vodotoka Crna rijeka (od spoja sa kanalom Vlaška do uljeva u more u Pločama)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - 7-2018

Usluge arheološkog rekognosciranja terena na katastarskim česticama građevine sustava navodnjavanja Blata - Cerna

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-345

Stručni nadzor-strojarski nadzor prilikom izgradnje čuvarnice Borovik

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-518

Uređenje bujice Dragočevo u dužini od cca 300 m (iznad bivšeg Getroa) – glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-346

Usluga provedbe zaštite na radu tijekom izvođenja radova izgradnje čuvarnice Borovik - koordinator zaštite na radu II

Stranice