Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-673

Parcelacijski elaborat za zahvat „Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-700

Uređenje bujice Torine u Makarskoj - građenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-349

Stručni i tehnološki nadzor tijekom izvođenja radova regulacije korita vodotoka Rudarska gradna-I. faza regulacije od stac. 4+775,00 do stac. 5+020,00

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-235

Troškovi uređenja skladišta u COP-u Zbjegovača

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-12

Popravci i održavanje odmarališta u Sv. Filipu i Jakovu (objekti HV)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-341

Arheološki nadzor nad izvođenjem retencije Glogovica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-694

Izrada elaborata okoliša za zahvat izrade obaloutvrde na rijeci Dravi kod naselja Brodić na desnoj obali u rkm 183

Stranice