Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-287

Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi vodotoka i kanala u k.o. Donji Vidovec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-411

Izrada projektnih podloga, geodetskih i geomehaničkih te geodetskog i glavnog projekta za zahvat ''Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa''.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Jn 2018-67

Regulacija   dijela bujice Potkras - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-69

Regulacija dijela bujice Rakov potok u Cerovlju - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - 5/18

Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog  navodnjavanja  Blata - Cerna

Poziv na dostavu ponude za nabavu - 9/18

Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Sopot

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-525

Regulacija vodotoka Gerovčica u Zamostu - izrada glavnog projekta

Stranice