Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-217

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Banovina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-495

Izrada konzervatorskog elaborata  za analizu ugroženosti potencijalnih arheoloških lokaliteta na području obuhvata zahvata izgradnje Retencije Kalanjevac.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-11

Kemijsko čišćenje klimatizacije i ventilacije u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220  i prostoru GVL-a na Hrušćici

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-10

Nabava i ugradnja/izmjena filtera u klima komorama  u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220 i prostoru GVL-a na Hrušćici

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-582

Aktivna revizija idejnog projekta sustava javnog navodnjavanja Đolta - II faza 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-15

Zamjena razbijenih i oštećenih staklenih stijena (prozora)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-426

Geomehanička ispitivanja za nalazište materijala za nasip Pušćine

Stranice