Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-542

Sanacija obale kanala Sija u Šumetu  - građenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-477

Retencija Burdelj - glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-593

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno- Stara Drenčina od 2+400 od 10+825''

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-611

Retencija Glogovica – Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-432

Projekt nasvođenja potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 u gradu Novska za ishođenje građevinske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-571

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12.100 ( 12,1 km )  "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-338

Izrada Studije glavne ocjene prihvatlijivosti zahvata za ekološku mrežu-zaštita od erozije lijeve obale Drave u rkm 239,5

Stranice