Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-344

Uređenje poslovnog prostora u Hruščici - 1. i 5. etapa

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-633

Vađenje 7.000 m3 nanosnog materijala iz korita rijeke Save od rkm 538+000 do rkm 543+000 (Višnjica – Drenov Bok) radi dopune materijala za potrebe obrane od poplava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-632

Vađenje 7.000 m3 nanosnog materijala iz korita rijeke Save od rkm 460+500 do rkm 464+500 (Dolina) radi dopune materijala za potrebe obrane od poplava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-186

Usluge  jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Subocka-Strug

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-226

Nastavak hidrogeoloških i hidroloških radova na izvorištu Miljacka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-236

Novelacija elaborata zona sanitarne zaštite Regionalnog vodocrpilišta istočne Slavonje u Sikirevcima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-604

Kontrola glavnog projekta "Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice"

Stranice