Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-208

Tekuće i investicijsko održavanje vodočuvarnice Zlatna greda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-623

Usluga monitoringa projektnog područja vezano uz utjecaje revitalizacijskih radova na indikatorske vrste i staništa i izrada studije

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-295

Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za Lateralni kanal - Cerski u K.o. Sesvetski Kraljevec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-513

Kontrola glavnog projekta „Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu " sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-511

Kontrola glavnog projekta "Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj" sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-658

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra i kanala Bušetinski Berek u k.o. Virovitica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-615

Stručni nadzor (građevinski, geotehnički i geodetski) nad rekonstrukcijom ratne brane Trbušanci

Stranice