Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-277

Grafičko uređivanje i tisak Priručnika i promidžbenog materijala projekta "Koferčići"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-295

Sanacija l. obale r. Une u Hrvatskoj Dubici –  studija utjecaja zahvata na ekološku mrežu i provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sa uključenim svim potrebnim ostalim troškovima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-608

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-296

Regulacija potoka Ratković u Og. Zagorju - sufinanc. s HEP-om – studija utjecaja na ekol. mrežu i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekol. mrežu, sa svim ostalim troškovima provedbe postupka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-314

Izrada modela apsorpcije sredstava i ostvarivanja indikatora za Prioritetnu os 5 i prioritetnu os 6 u sklopu OPKK 2014. – 2020.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-592

Elaborat "Projekt eksploatacije materijala iz iskopa prokopa za potrebe nalazišta materijala"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-217

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Banovina

Stranice