Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-611

Retencija Glogovica – Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-432

Projekt nasvođenja potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 u gradu Novska za ishođenje građevinske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-571

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12.100 ( 12,1 km )  "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-338

Izrada Studije glavne ocjene prihvatlijivosti zahvata za ekološku mrežu-zaštita od erozije lijeve obale Drave u rkm 239,5

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-570

Orljava, Ciglenik, Bečic – Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-559

Uklanjanje stambene zgrade s mlinom i pomoćne zgrade te betonskih zidova i kanala na k.č.br. 1106/1 i 1108/1 k.o. hreljin Ogulinski, Zečica 4, Hreljin Ogulinski

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-576

FORMURA - Nabava informatičke opreme za centar obrane od poplava u Varaždinu

Stranice