Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-289

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra Sabirni kanal Dugo polje-Campo Longo od km 0+000 do km 2+300 na području k.o. Rovinj

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-680

Projekt FRISCO1 - nostrifikacija Izvedbenog projekta za rekonstrukciju brane Vonarje na Sutlanskom jezeru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-497

Regulacija vodotoka Ričine u Zadru (IV. faza) - glavni i izvedbeni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-682

Magnetometrija-mjerenja magnetometrom-lijeva i desna trasa nasipa prokopa Kupa-Korana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-520

Uređenje bujice Korešnica uz ulicu Put Vrila - glavni  projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-544

Kontrola glavnih projekata modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške  u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti i međuutjecaja sa susjednom građevinom nasipa

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-386

Idejni projekt izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci

Stranice