Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-500

Izrada idejnog projekta uređenja potoka Mala voda u Stonu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-511

Izrada glavnog i izvedbenog projekta s parcelacijskim elaboratom za uređenje bujice Gata

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-241

Zamjena dotrajalog krovišta u vodočuvarnici Kučan Ludbreški

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-527

Zaštita od plavljenja dijela naselja Kukurini - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-76

Regulacija bujice Kostelj - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-75

Regulacija dijela bujice Slani potok - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-71

Regulacija dijela bujice Sv.Bartol - izrada glavnog projekta

Stranice