Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-112

Projekt rekonstrukcije sa geodetskim radovima sabirnog kanala  SK 014 od 0+000 do 12+104

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-368

Retencija Vir Vrbovec - izrada izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i tender dokumentacije

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-459

Stručni  geodetski nadzor nad izvođenjem radova zaštite naselja Gradac i grada Pleternice od velikh voda Orljave - zaštitni i usporni nasip

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-453

Uređenje  zgrade skladišnog i arhivskog prostora u VGO MURA I GORNJA DRAVA, u Međimurskoj 26 b, Varaždin

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-862

Utok Raše u more, izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-861

Utok Rječine u more, izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-859

Izrada prostornih podataka o slivnim površinama za postaje monitoringa stanja voda

Stranice