Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-453

Uređenje  zgrade skladišnog i arhivskog prostora u VGO MURA I GORNJA DRAVA, u Međimurskoj 26 b, Varaždin

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-862

Utok Raše u more, izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-861

Utok Rječine u more, izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-859

Izrada prostornih podataka o slivnim površinama za postaje monitoringa stanja voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-895

Usluga monitoringa projektnog područja vezano uz utjecaje revitalizacijskih radova  na području Aljmaškog rita na indikatorske vrste i staništa i izrada studije

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Jn 2017-809

Studija utjecaja na okoliš za Projekt Drava Life Integrated River Management

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-433

Opremanje prostorija upravne zgrade VGI-a u Subotska-Strug u Novskoj uredskim i kuhinjskim namještajem i opremom prema projektantskom troškovniku

Stranice