Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-344

Usluge praćenja, prikupljanja, obrade i analize medijskih objava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-583

Retencija Pengari - izrada okolišnih elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-592

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2.5 km ''

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-594

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu ''

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-589

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-590

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve
Direktive o staništima za zahvat ''Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une“

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-609

Toaletni papir, papirnati ručnici i tekući sapun  za potrebe Hrvatskih voda

Stranice