Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-570

Orljava, Ciglenik, Bečic – Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-559

Uklanjanje stambene zgrade s mlinom i pomoćne zgrade te betonskih zidova i kanala na k.č.br. 1106/1 i 1108/1 k.o. hreljin Ogulinski, Zečica 4, Hreljin Ogulinski

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-576

FORMURA - Nabava informatičke opreme za centar obrane od poplava u Varaždinu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-344

Usluge praćenja, prikupljanja, obrade i analize medijskih objava

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-583

Retencija Pengari - izrada okolišnih elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-592

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2.5 km ''

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-594

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu ''

Prilozi:

Stranice