Hrvatske vode
 
Prekogranična suradnja u slivu rijeke Save u oblasti upravljanja vodama
Transboundary cooperation in the Sava River Basin in the field of water management

Dejan Komatina1*, Janja Zlatić-Jugović1

Sažetak/Abstract: 

U članku se opisuje prekogranična suradnja u slivu rijeke Save u oblasti upravljanja vodama. Predstavljaju se Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Okvirni sporazum), kao osnovni dokument koji definira ciljeve, principe, oblike i mehanizme prekogranične suradnje u slivu i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) kao tijelo nadležno za provođenje Okvirnog sporazuma.

Opisuju se ključne aktivnosti na provođenju Okvirnog sporazuma: razvoj zajedničkih/ integralnih planova, kao Plan upravljanja slivom i Plan upravljanja rizikom od poplava, razvoj integralnih sistema (informacijski sustav – GIS, riječni informacijski servisi, hidrometeorološki informacijski i sustav prognoze i upozorenja od poplava); harmonizacija legislative i izrada protokola uz Okvirni sporazum, suradnja sa međunarodnim organizacijama; uključenje dionika u proces provođenja Okvirnog sporazuma, kao i učešće javnosti.

Posebno se navode neki rezultati suradnje u oblasti upravljanja vodama - prva Analiza sliva rijeke Save (2009.), kao prvi korak u razvoju Plana upravljanja slivom rijeke Save te Protokol o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum (2010.).

 

The paper describes transboundary cooperation in the Sava River Basin in the field of water management. It presents the Framework Agreement on the Sava River Basin (Framework Agreement) as the basic document defining the goals, principles and mechanisms of transboundary cooperation in the basin and the International Commission for the Sava River Basin (Sava Commission) as the competent body for the Framework Agreement implementation . 

The key activities of the implementation of the Framework Agreement are described: development of joint/integrated plans, such as the River Basin Management Plan and the Flood Risk Management Plan; development of integrated systems (geographic information system – GIS, river information systems, hydrometeorological information system and flood forecasting and warning system); harmonization of legislation and development of protocols to the Framework Agreement; cooperation among international institutions; inclusion of stakeholders into the Framework Agreement implementation process and public participation. 

Particularly emphasized are some results of the cooperation in water management – the first Analysis of the Sava River Basin (2009) as the first step in the development of the Sava River Basin Management Plan and the Flood Protection Protocol to the Framework Agreement (2010).

Kategorija: 
Izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa / Conference Paper
Ključne riječi/Key words: 

upravljanje riječnim slivom, poplave, rizik, prekogranični utjecaj

river basin management, floods, risk, transboundary impact

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, Vladimira Nazora 61, 10000 Zagreb, dkomatina@savacommission.org *

Literatura/References: 

EU (2000.): Okvirna direktiva o vodama Europske Zajednice - Direktiva 2000/60/EZ.

EU (2007.): Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima Europske Zajednice - Direktiva 2007/60/EZ.

 

CPDR (2009.): Sub-basin Level Flood Action Plan -  Sava River Basin. International Commission for the Protection of the Danube River (Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav).

 

ICPDR i ISRBC (2008.): Zajednička izjava o vodećim načelima za razvoj unutarnje plovidbe i zaštitu okoliša u slivu rijeke Dunav, 2008, International Commission for the Protection of the Danube River (Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav), International Sava River Basin Commission (Međunarodna komisija za sliv rijeke Save).

 

UNDP (1972.): Studija regulacije i uređenja rijeke Save u Jugoslaviji. Polytechna-Hydroprojekt (Prag) i Carlo Lotti & C. (Roma).

 

ISRBC (2008.): Strategija primjene Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save. International Sava River Basin Commission (Međunarodna komisija za sliv rijeke Save).

 

ISRBC (2009.a): Izvješće o analizi sliva rijeke Save. International Sava River Basin Commission.

 

ISRBC (2009.b): Izvješće o analizi sliva rijeke Save, Annex 2: Upravljanje poplavama u slivu rijeke Save. International Sava River Basin Commission (Međunarodna komisija za sliv rijeke Save).

 

ISRBC (2009.c): Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. International Sava River Basin Commission (Međunarodna komisija za sliv rijeke Save).

 

ISRBC (2010.): Protokol o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. International Sava River Basin Commission (Međunarodna komisija za sliv rijeke Save).

 

MN (2003.): Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Međunarodne novine 14/2003

 

Schneider-Jacoby, M. (1993.): Vőgel als Indikatoren fiir das őkologische Potential der Saveauen und Mőglichkeiten fiir deren Erhaltung. Dissertation, Universität Konstanz.

 

***(2008.): Studija opravdanosti i projektna dokumentacija za obnovu i razvoj prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save. Pacific Consultants Int., Tokyo.

 

http://www.savacommission.org