Hrvatske vode
 

Prema Zakonu o vodama, Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje. Na temelju verificirane prethodne procjene poplavnih rizika identificirana su ona područja na kojima postoje značajni rizici od poplava, odnosno određena su tzv. područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Tu su uključena sva područja za koja je prethodnom procjenom ocijenjen vrlo veliki, veliki i umjereni prethodni rizik od poplava. Analiza je provedena na razini obuhvata naselja (izvor: Državna geodetska uprava) kao najmanje administrativne jedinice. Podaci o položaju su dani u hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Ova tema sadrži podatke o Prethodnoj procjeni rizika od poplava izrađenoj 2011. godine.

Više informacijama na poveznici:  https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2013

PPZRP