Hrvatske vode
 
Prilog hidrologiji krškog izvora Rječine
A contribution to the Rječina karst spring hydrology

Ognjen Bonacci1, Maja Oštrić2, Tanja Roje-Bonacci1

Sažetak/Abstract: 

U članku je izvršena hidrološka analiza preljevnih protoka mjerenih na izvoru Rječine. Raspolagalo se s podatcima srednjih dnevnih preljevnih protoka izmjerenih u razdoblju od 1. siječnja 1948. do 31. prosinca 2015., uz napomenu da se tijekom razdoblja od 1. siječanj 1960. do 31. prosinca 1965. i tijekom cijele 2001. godine mjerenja na izvoru nisu vršila. Dakle, u razdoblju od 68 godina raspolagalo se s kompletnim podatcima preljevnih protoka za 61 godinu. Prosječni višegodišnji protok u raspoloživom razdoblju iznosio je 6,85 m3 s-1. Najniža vrijednost srednjih godišnjih preljevnih protoka zabilježena je 2011. godine u iznosu od 3,53 m3 s-1, dok je najviša opažena 1951., a iznosila je 11,21 m3 s-1. Utvrđeno je da se niz srednjih godišnjih preljevnih protoka može rastaviti u sljedeća dva vremenska podniza: (1) 1948.-1979.; (2) 1980.-2015. U prvom podnizu prosječni godišnji preljevnih protok iznosio je 7,86 m3 s-1, dok je u drugom niži za 1,76 m3 s-1, te je iznosio 6,10 m3 s-1. Analizirani su brojevi dana godišnje, N , kada izvor presuši. Na osnovi raspoloživih podataka u razdoblju od 1. siječnja 1997. do 31. prosinca 2015. izvršena je analiza zahvaćenih količina vode iz izvora Rječine. Ukazano je na snažnu prirodnu varijabilnost hidrološkog režima izvora. Iznesene su preporuke za vršenje detaljnijih interdisciplinarnih istraživanja voda izvora s ciljem osiguranja njihovog održivog korištenja i omogućavanja daljnjeg razvoja.

 

The paper contains a hydrological analysis of overflow discharges measured at the Rječina spring. The available data included average daily overflow discharges measured in the period from 1 January 1948 to 31 December 2015. It should be noted that measurements at the spring were not conducted in the period from 1 January 1960 to 31 December 1965 and throughout 2001, i.e. the 68-year period contains complete overflow discharge data for 61 years. The average multiannual discharge in the available period equalled 6.85 m3/s. The lowest value of the average annual overflow discharge was recorded in 2011 and amounted to 3.53 m3/s, whereas the highest value was observed in 1951 and equalled 11.21 m3/s. It was determined that a series of average annual overflow discharges can be divided in two time subseries: (1) 1948 – 1979 and (2) 1980 - 2015. In the first subseries, the average annual overflow discharge equalled 7.86 m3/s, whereas in the second one it was lower by 1.76 m3/s, equalling 6.10 m3/s. The number of days per year (N) when the spring runs dry was analysed. Based on available data, the analysis of abstracted water quantities from the Rječina spring was conducted in the period from 1 January 1997 to 31 December 2015. It was reported that the hydrological regime of the spring had a strong natural variability, and it was recommended that detailed interdisciplinary investigations of the spring water should be carried out to ensure its sustainable use and facilitate further development.

Kategorija: 
Prethodno priopćenje / Preliminary Report
Ključne riječi/Key words: 

hidrologija krša, zahvaćanje vode, krški izvor Rječine, presušivanje izvora

karst hydrology, water abstraction, Rječina karst spring, spring drying out

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split, obonacci@gradst.hr

 

2Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, Rijeka

 

1Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split

Literatura/References: 

Biondić, B.; Dukarić, D.; Kuhta, M.; Biondić, R. (1997.): Hydrogeological exploration of the Rječina river spring in the Dinaric karst. Geologia Croatica, 50/2: 279-288.

 

Biondić. B.; Goatti, V.; Vulić, Z. (1979.): Hydrogeological investigation of watershed Rjecina spring, Grobnicko polje, Zvir and Martinscica. Proceedings of the 1st Intern. Symp. About Groundwater, UNDP. 61-69, Zagreb.

 

Biondić, R.; Kapelj, S.; Rubinić, J. (2004.): Granični vodonosnici Hrvatske i Slovenije između Kvarnerskog i Tršćanskog zaljeva. Hrvatski geološki institut, Zagreb. neobjavljeni elaborat.

 

Bonacci, O. (1995.): Ground water behaviour in karst: example of the Ombla Spring (Croatia). Journal of Hydrology, 165(1-4): 113-134.

 

Bonacci, O. (2001.): Analysis of the maximum discharge of karst springs. Hydrogeology Journal, 9(4):328-338.

 

Bonacci, O.; Roje-Bonacci, T. (2012.): Impact of grout curtains on karst groundwater behaviour: an example from the Dinaric karst. Hydrological Processes, 26(18): 2765-2772.

 

Božičević, S. (1973.): Contribution to the hydrogeology of the Rječina spring. Geološki Vjesnik, 25: 277-283.

 

Božičević, S. (1974.): Morphology of the Rjecina spring water channels. Geološki Vjesnik, 27: 273-281.

 

Državni arhiv u Rijeci (1999.): Rječina i Zvir - regulacija i revitalizacija. Rijeka.

 

Garbrecht, J.; Fernandez, G.P. (1994.): Visualization of trends and fluctuations in climatic records. Water Resources Bulletin, 30(2): 297-306.

 

Knežević, R. (1999.): Osnovne značajke režima porječja Rječine. Acta Geographica Croatica, 34: 73-88.

 

Kuhta, M. (1998.-1999.): Speleološki objekti na području navlačne strukture Rječine. Speleolog, 46/47: 23-29.

 

Kuhta, M.; Brkić, Ž.; Kuhta, L. (2014.): Izvor Rječine i sjeverozapadni rub Grobničkog polja; Hidrogeološki radovi – hidrokemijska i izotopna istraživanja. Hrvatski geološki institut, Zagreb. neobjavljeni elaborat.

 

Linić, A. (2005.): Vodoopskrba Rijeke i okolice – Prošlost, sadašnjost i budućnost. Zbornik radova stručno-poslovnog skupa „Prošlost, sadašnjost i budućnost vodoopskrbe i odvodnje – iskustva i izazovi“, Opatija. 1-88.

 

Maksimović, J.; Piškur, V.; Mihelčić, N.; Vukić-Lušić, D.; Rubinić, J. (2015.) Kemijska i mikrobiološka kakvoća vode izvora Rječine u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Zbornik radova 6. Hrvatske konferencije o vodama, Opatija. 333-341.

 

Mance, D.; Hunjak, T.; Lenac, D.; Rubinić. J.; Roller-Lutz, Z. (2014.): Stable isotope analysis of the karst hydrological systems in the Bay of Kvarner (Croatia). Applied Radiation and Isotopes, 90: 23-34.

 

Munda, B.; Trutin, M.; Pribeg, D. (2009.): Novelacija granica zaštitnih zona vodocrpilišta riječkog vodoopskrbnog sustava. GeoAqua, Zagreb. neobjavljeni elaborat.

 

Ožanić, N.; Rubinić, J. (1996.): Problemi praćenja stanja i gospodarenja vodnim resursima na primjeru sliva Rječine. Hrvatska Vodoprivreda, 50: 41-45.

 

Ožanić, N.; Rubinić, J. (1999.): Istraživanja na području sliva Rječine, Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka. neobjavljeni elaborat.

 

Rubinić, J.; Ožanić, N. (1997.): Prirodne hidrološke značajke površinskih vodnih pojava – podloge za potrebe izrade prostornog plana Županije Primorsko-goranske, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. neobjavljeni elaborat.

 

Rubinić, J.; Sarić, M. (2005.): Hidrologija i vodni resursi u slivu Rječine. Zbornik radova stručno-poslovnog skupa „Prošlost, sadašnjost i budućnost vodoopskrbe i odvodnje – iskustva i izazovi“, Opatija. 199-207.

 

Stražičić, N. (1999): Riječki izvori i vodotoci u vremenu prošlom i sadašnjem. Izdavački centar Rijeka.