Hrvatske vode
 
Prilog hidrologiji krškog izvora Vrelo Une
Towards the hydrology of karst spring Vrelo Une

Ognjen Bonacci1

Sažetak/Abstract: 

U članku su analizirani hidrološki podatci (protoci i temperatura vode) izmjereni na postaji Donja Suvaja. Radi se o hidrološkoj postaji koja se nalazi oko 500 m nizvodno od krškog izvora Vrelo Une te na taj način kontrolira njegov hidrološki režim. Na raspolaganju za vršenje analiza stajali su srednji dnevni protoci u razdoblju od 1. travnja 1972. do 30. rujna 1991. te od 3. travanja 1998. do 31. prosinca 2016. Dnevne temperature vode mjerene su u razdoblju od 1. siječnja 1976. do 30. rujna 1991., s prekidima u sljedeće četiri godine: 1979., 1980., 1983. i 1987. Ujedno se raspolagalo i s maksimalnim i minimalnim godišnjim vrijednostima protoka u razdoblju 1973.-1990. i 1999.-2016. Protok Vrela Une kreće se u rasponu od minimalno izmjerenih 0,076 m3/s do maksimalno izmjerenih 98,1 m3/s. Prosječna godišnja vrijednost protoka u raspoloživom razdoblju iznosi 7,21 m3/s, a srednji godišnje protoci kretali su se u rasponu od 3,32 m3/s do 11,1 m3/s. Utvrđene su promjene hidrološkog režima u drugom podrazdoblju (od 3. travnja 1998. do 31. prosinca 2016.) u odnosu na prvo podrazdoblje (od 1. travanja 1972. do 30. rujna 1991.). Ukazano je na mogućnost pojave trenda porasta temperatura vode izvora. Kako se radi o relativno kratkim vremenskim nizovima, ove konstatacije tek treba potvrditi daljnjim detaljnim mjerenjima i analizama. U zaključnom razmatranju dati su prijedlozi za uspostavu detaljnog klimatološkog i hidrološkog monitoringa koji bi omogućili bolje razumijevanje procesa koji se odvijaju na ovom izvoru.

 

The paper analyses hydraulic data (discharges and water temperatures) measured at the station Donja Suvaja, which is a hydrological station located about 500 m downstream of the karst spring Vrelo Une, thus controlling its hydrological regime. For the performance of analyses, mean daily discharges in the period from April 1, 1972 to September 30, 1991 and April 3, 1998 to December 31, 2016 were available. Daily water temperatures were measured in the period from January 1, 1976 to September 30, 1991, with interruptions in the periods of the following four years: 1979, 1980, 1983 and 1987. The maximum and minimum annual discharge values in the periods 1973-1990 and 1999-2016 were also available. The spring Vrelo Une discharges range from the measured minimum of 0.076 m3/s to the measured maximum of 98.1 m3/s. The average annual discharge value in the available period equalled 7.21 m3/s, with mean annual discharges ranging from 3.32 m3/s to 11.1 m3/s. Changes in the hydrological regime were determined in the second subperiod (from April 3, 1998 to December 31, 2016) with regard to the first subperiod (from April 1, 1972 to September 30, 1991), indicating a possibility of an occurring upward trend in the spring water temperature. Since these were relatively short time series, these statements need to be confirmed with further detailed measurements and analyses. The final consideration offers proposals for establishing a detailed climatological and hydrological monitoring to improve the understanding of the processes occurring in the spring.

Kategorija: 
Prethodno priopćenje / Preliminary Report
Ključne riječi/Key words: 

krški izvor, godišnji, mjesečni i dnevni protoci, temperatura vode, Vrelo Une (Hrvatska)

karst spring, annual, monthly and daily discharges, water temperature, Vrelo Une (Croatia)

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split, obonacci@gradst.hr

Literatura/References: 

Bognar, A. (2005.): The Upper Part of the Una River Valley Between Martin Brod and Pritoka – Geomorphological Characteristics. Hrvatski Geografski Glasnik, 67(2):21-38.

 

Bonacci, O. (2001.): Analysis of the maximum discharge of karst springs. Hydrogeology Journal, 9(4):328-338.

 

Bonacci, O. (2010.): Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj, Građevinar, 62(9): 781-791.

 

Bonacci, O. (2012.): Increase of mean annual surface air temperature in the western Balkans during last 30 years. Vodoprivreda, 44(255-257):75-89.

 

Devčić Buzov, I. (2010.): Vrelo Une – hidrološki spomenik prirode. Hrvatske šume, XIV(162):8-9.

 

Korjenić, A. (2014.): Basic characteristic water regime and water balance of the River Una. Acta Geographica Bosniae and Herzegovine, 2:65-75.

 

Kovačević, T. (2016.): Najnoviji rezultati speleoronilačkih istraživanja u dva hrvatska speleoronilačka bisera. SCUBAlife, 86:1-4.

 

Kupusović, E., Šiljak, M. (2017.): Zajednička mjerenja proticaja - Rijeka Una Štrbački Buk. Voda i Mi, 96:35-40.

 

Žganec, K.; Gottstein, S.; Đurić, P. (2010.) :Distribution of native and alien gammarids (Crustaces: Amphipoda) along the course of the Una River. Natura Croatica, 19(1):141-150.

 

Žganec, K.; Lunko, P.; Stroj, A.; Mamos, T.; Grabowski, M. (2016.): Distribution, ecology and conservation status of two endemic amphipods, Echinogammarus acarinatus and Fontogammarus Dalmatinus, from the Dinaric karst rivers, Balkan Peninsula. Annales de limnologie - International Journal of Limnology, 52: 13-26.