Hrvatske vode
 
Primjena metode dan za danom (day to day) varijabilnosti temperature zraka na podacima opaženim na opservatoriju Zagreb-Grič (1887.-2018.)
Application of day-to-day air temperature variability method to data observed at the Zagreb-Grič observatory (1887-2018)

Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci

Sažetak/Abstract: 

U radu je primijenjena relativno nova metoda dan za danom (day to day) ( u daljnjem tekstuDTD) kojom se analiziraju varijacije dan za danom minimalnih, srednjih i maksimalnih dnevnih temperatura zraka mjerenih u opservatoriju Zagreb Grič u razdoblju od 1878. do 2018. Proračunate su i uspoređene DTD vrijednosti za razdoblje cijele godine (1. siječnja do 31. prosinca) i za topli dio godine od 15. lipnja do 15. rujna. Cilj analize je bio da se primjenom ove relativno nove i suptilne metode pokuša ustanoviti kako se učinak klimatskih promjena i urbanizacije manifestira na varijacije karakterističnih (minimalnih, srednjih i maksimalnih) dnevnih temperatura tijekom cijele godine i tijekom toplog razdoblja. Utvrđeno je da nema pojave trendova (ni pozitivnih niti negativnih) nizova srednjih dnevnih, DTDsr, i minimalnih dnevnih,  DTDTmin, varijacija dan za danom temperatura ni u slučaju godišnjih niti u toplom razdoblju godine DTD-a. U slučaju nizova maksimalnih dnevnih temperatura, DTDTmax, i razlika između maksimalnih i minimalnih dnevnih temperatura, ΔDTD, došlo je do statistički značajne razlike ponašanja nizova u podrazdoblju prije uključivo 1958. i u recentnom razdoblju od 1959. do 2018. Razlike su opažene u slučaju i godišnjih nizova i onih iz toplog dijela godine DTD-a. Uočene su statistički značajno manje međudnevne varijacije u posljednjih 60 godina. Varijacije u toplom dijelu godine,  DTDTmin, značajno su manje od onih godišnjih.  S druge strane varijacije godišnjih razlika, ΔDTD, značajno su manje od onih u toplom dijelu godine.

The paper applies a relatively new day-to-day method (DTD) that analyses day-to-day variations in the minimum, mean and maximum of daily air temperatures measured at the Zagreb-Grič observatory in the period from 1878 to 2018. The DTD values for a period of a whole year, from 1 January to 31 December, and for the warm period of the year from 15 June to 15 September were calculated and compared. The analysis’ objective was an attempt to establish, by applying this relatively new and subtle method, how the impact of climate change and urbanization reflects on the variations in characteristic (minimum, mean and maximum) daily temperatures during the whole year and during the warm period. It was determined that there was no appearance of trends (either positive or negative) in the series of mean day-to-day, DTDmean, or minimum day-to-day, DTDTmin, variations in day-to-day temperatures both in the cases of yearly and warm period DTDs. In the case of series of maximum day-to-day temperatures, DTDTmax, and the differences between the maximum and minimum day-to-day temperatures, ΔDTD, there was a statistically significant difference in the behaviour of the series in the sub-period prior until and including 1958 as well as in a recent period from 1959 to 2018. The differences were also observed in the case of yearly series and the series from the warm period DTDs. Statistically much less significant lower inter-day variations were observed in the past 60 years. The variations in the warm period,  DTDTmin, were significantly lower that the yearly ones. On the other hand, the variations in yearly differences, ΔDTD, were significantly smaller than the ones in the warm period.

Kategorija: 
Stručni članak / Professional Paper
Ključne riječi/Key words: 

temperatura zraka, metoda dan za danom varijacije temperatura, Zagreb Grič, F-test, t-test

air temperature, day-to-day temperature variability method, Zagreb-Grič, F-test, t-test

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

Navedeno u članku

Literatura/References: 

Navedeno u članku