Hrvatske vode
 
Pročišćavanje podzemnih voda s područja Vukovarsko-srijemske županije kombinacijom elektrokemijskih metoda i naprednih oksidacijskih procesa
Treatment of groundwater from the Vukovar - Srijem County by combining electrochemical methods and advanced oxidation processes

Višnja Oreščanin, Robert Kollar, Helena Crnojević, Karlo Nađ, Ivan Halkijević, Marin Kuspilić

Sažetak/Abstract: 

Svrha ovog rada bila je razviti sustav pročišćavanja podzemne vode koja se koristi za ljudsku potrošnju s visokim koncentracijama arsena i mangana te povišenim vrijednostima amonija i organskog opterećenja. U tu svrhu je korištena podzemna voda iz četiri bunara s područja Vukovarsko-srijemske županije (Andrijaševci, Antin, Komletinci i Vrbanja). Najviše vrijednosti arsena su izmjerene u Vrbanji (179 µg dm-3) a mangana u Antinu (154,5 µg dm-3). Zbog kompleksnog sastava podzemne vode sustav pročišćavanja je uključivao kombinirani pristup uključujući prethodno ozoniranje, glavnu elektrokemijsku obradu primjenom željezovih i aluminijevih elektroda bez/sa istovremenim ozoniranjem te završnu oksidaciju reaktivnim oksidativnim produktima nastalim istovremenom primjenom UV zračenja, ozona i ultrazvuka. Nakon kombiniranog postupka pročišćavanja svi mjereni pokazatelji u vodi iz sva četiri bunara su bili niži od MDK. Postignuto je potpuno uklanjanje arsena, boje, mutnoće, suspendirane tvari, organskih pokazatelja, nitrata, nitrita i fluorida te teških metala Hg, Co, Ni, Pb i Cd. Uklanjanje mangana se kretalo od 99,55 % do 99,99 % a amonija u rasponu od 99,5% do 99,7 %. Navedenim postupcima obrade dobivena je pitka voda sigurna za ljudsku potrošnju s kemijskog i toksikološkog stajališta.

The purpose of the paper is the development of a treatment system for groundwater used for human consumption with high arsenic and manganese concentrations and increased values of ammonium and organic load. To this end, groundwater from four wells in the Vukovar – Srijem County (Andrijaševci, Antin, Komletinci and Vrbanja) was used. The highest arsenic value was measured in Vrbanja (179 µg dm-3) and the highest manganese value in Antin (154.5 µg dm-3). Due to a complex groundwater composition, the treatment system included a combined approach with prior ozonation, main electrochemical treatment using iron and aluminium electrodes with/out simultaneous ozonation and final oxidation using reactive oxidative products generated by simultaneous application of UV radiation, ozone and ultrasound. Following the combined treatment procedure, all measured indicators in water from all four wells were lower than the MAC. The complete removal of arsenic, colour, turbidity, suspended solids, organic indicators, nitrates, nitrites and fluorides as well as heavy metals (Hg, Co, Ni, Pb and Cd) was achieved. The removal of manganese ranged from 99.55 % to 99.99 % while the ammonium removal ranged from 99.5% to 99.7 %. These treatment procedures resulted in drinking water that is safe for human consumption from the chemical and toxicological viewpoints.

Kategorija: 
Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper
Ključne riječi/Key words: 

arsen, elektrokoagulacija, elektrooksidacija, elektroredukcija, mangan, napredni oksidacijski procesi

arsenic, electrocoagulation, electrooxidation, electroreduction, manganese, advanced oxidation processes

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

Navedeno u članku

Literatura/References: 

navedeno u članku