Hrvatske vode
 

Preglednik Registra aglomeracija prikazuje raspored i obuhvat aglomeracija preliminarno utvrđenih 2010. godine u okviru Revidiranog Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva, uz naknadne korekcije obuhvata nastalih prvenstveno zbog izgradnje građevina sustava javne odvodnje u pojedinim aglomeracijama. Obuhvati preliminarno utvrđenih aglomeracija prikazani su informativno, bez većih detalja, primjereno programskoj razini. Prostorni obuhvat aglomeracija i njihova opterećenja prilagođavaju se u procesu preciznijeg planiranja na osnovu detaljnijih analiza koje se provode tijekom izrade pojedinačnih studija izvedivosti, a revidiraju se svake dvije godine. Izvor podataka o opterećenjima aglomeracija su nadležni isporučitelji vodnih usluga.

Podaci o aglomeracijama opterećenja većeg od 2.000 ES sadržani su i u izvješćima o stanju provedbe i o programima provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i dostavljaju se Europskoj komisiji u okviru redovnog procesa izvješćivanja o napretku provedbe Direktive svake dvije godine.

Tema Registar aglomeracija sadrži i prostorni prikaz osjetljivih područja i područja njihovih slivova prema Odluci o određivanju osjetljivih područja („Narodne novine“, broj 81/10 i 141/15).

 

Registar aglomeracija na Geoportalu