Hrvatske vode
 
Rekonstrukcija katastrofalne svibanjske poplave 2014. godine u slivu rijeke Kolubare (Srbija)
Reconstruction of the catastrophic May 2014 flood in the Kolubara river basin (Serbia)

Stevan Prohaska1, Nikola Zlatanović1

Sažetak/Abstract: 

U radu je dan detaljan prikaz novorazvijenog hidrološkog modela za potrebe rekonstrukcije formiranja, propagacije i transformacije katastrofalne poplave koja se u slivu rijeke Kolubare dogodila sredinom svibnja 2014. godine u Srbiji. Naime, spomenuta poplava je prouzrokovala značajno rušenje postojećeg obrambenog sustava, nekontrolirane prodore postojećih nasipa i plavljenje otvorenih rudnih kopova, poljoprivrednih površina, gradova i naselja, što je imalo za posljedicu gubitke ljudskih života i ogromne materijalne štete. Pored toga poplava je izazvala značajne havarije na pojedinim hidrološkim postajama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Srbije, potapanjem i rušenjem limnigrafa, a u zonama nekih hidroloških postaja potpuno je izmijenila strujnu sliku uslijed izlijevanja vode u priobalje. Autori ovog rada preuzeli su na sebe obavezu da razviju novi hidrološki model za potrebe rekonstrukcije ove katastrofalne poplave, s ciljem da se utvrdi stvarno stanje prostiranja ove poplave duž toka rijeke Kolubare i sagleda stvarni opseg poplave iz svibnja 2014. godine, odnosno da ocijene njenu statističku značajnost. Rad je ilustriran odgovarajućim numeričkim i grafičkim pokazateljima hidrograma poplave iz svibnja 2014. godine na ključnim profilima vodomjernih postaja za ostvareno stanje i hipotetičko stanje uspješne obrane od poplava.

 

The paper provides a detailed overview of the newly developed hydrological model for the purposes of the reconstruction of the formation, propagation and transformation of the catastrophic flood which occurred in mid-May 2014 in the Kolubara river basin in Serbia. This flood caused a significant destruction of the existing flood protection system, uncontrolled breaches of the existing embankments and flooding of the open mining pits, agricultural surfaces, towns and settlements, resulting in the loss of human life and huge material damage. In addition, the flood caused a significant damage to some hydrological stations of the Republic Hydrometeorological Service of Serbia, sinking and toppling limnigraphs, and in the areas of some hydrological stations completely changing the flow pattern due to floodwater pouring out into the hinterland. The authors of the paper undertook the obligation to develop a new hydrological model for the purposes of the reconstruction of this catastrophic flood, with the aim to determine the actual state of flood propagation along the Kolubara and to investigate the actual scope of flooding in May 2014, i.e. to evaluate its statistical significance. The paper is illustrated by relevant numerical and graphical indicators of the May 2014 flood hydrograph on the hydrological stations’ key profiles for the actual state and hypothetical state for successful flood protection.

Kategorija: 
Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper
Ključne riječi/Key words: 

Kolubara 2014., poplave, hidrološko modeliranje

Kolubara 2014, floods, hydrological modelling

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Jaroslava Černog 80, Pinosava, Beograd, Srbija stevan.prohaska@jcerni.rs

Literatura/References: 

Babić Mladenović, M.; Kolarov, V. (2015): May 2014. Floods in Serbia. Water Research and Management, 5(1), 3-8, Serbian Water Polution Control Society, Belgrade, Serbia.

 

Clark, C. O. (1945.): Storage and the unit hydrograph. Transactions, ASCE, 110, 1419-1446.

 

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ (2015.): Konstultantske usluge ispumpavanja zamuljene vode i mulja PK „Tamnava-Zapadno polje“. Završni izveštaj, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd, Srbija.

 

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ (2016.). Studija unapređenja zaštite od voda u slivu reke Kolubare. Preliminarni izveštaj, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd, Srbija.

 

Miller, W. A.; i Cunge, J. A. (1975.): Simplified equations of unsteady flow. U: Unsteady flow in open channels (urednici: W. A. Miller, V. Yevjewich), Water Resources Publishing, Fort Collins.

 

Mishra, S. K. i Singh, V. P. (1999.): Another Look at SCSCN Method. Journal of Hydrologic Engineering, 3, 257-265.

 

NRCS (2002.): National Engineering Handbook: Part 630 Hydrology. USDA, Washington, D. C.

 

O’Callaghan, J. F. i Mark, D. M. (1984.): The extraction of drainage networks from digital elevation data. Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 28(3), 323-344.

 

Ponce, V. M. (1986.): Diffusion wave modelling of catchment dynamics. Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 112(8), 716-727.

 

Prohaska, S.; Bartoš Divac, V.; et al. (2014. a): Intenziteti jakih kiša u Srbiji. Institut „Jaroslav Černi“, Beograd, Srbija, 481.

 

Prohaska, S.; Đukić, D.; Bartoš Divac, V.; Todorović, N.; Božović, N. (2014. b): Karakteristike jakih kiša koje su prouzrokovale čestu pojavu poplava na teritoriji Srbije u periodu april–septembar 2014. godine. Vodoprivreda, 46 (267-272), 15-26.

 

Prohaska, S.; Đukić, D.; Bartoš Divac, V.; Todorović, N.; Božović, N.; Anđelković, O. (2014. c): Statistička značajnost mesečnih i maksimalnih dvomesečnih, tromesečnih i šestomesečnih suma padavina iz perioda april–septembar 2014. godine. Vodoprivreda, 46 (267-272), 27-37.

 

Prohaska, S.; Đukić, D.; Bartoš Divac, V.; Todorović, N. (2015.): Ocena povratnog perioda jake kiše koja je prouzrokovala pojavu katastrofalne poplave u maju 2014. godine na teritoriji Republike Srbije. XI. Međunarodni naučni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, 101-112, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

 

Prohaska, S. i Zlatanović, N. (2015.): Hidrološka rekonstrukcija majske poplave 2014. godine u slivu reke Kolubare – uzroci i posledice. Izgradnja, 11-12.

 

Prohaska, S.; Bartoš Divac, V.; Đukić, D.; Todorović, N.; Kolarov, V.; Babić Mladenović, M. (2016. a): Poplava u maju 2014. godine u slivu reke Kolubare – uzroci i posledice. 45. Konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda „VODA 2016“, Zlatibor, 55-64.

 

Prohaska, S.; Bartoš Divac, V.; Stojković (2016. b): Određivanje statističke značajnosti intenziteta jakih kiša u Valjevu nakon pojave izuzetnih majskih padavina 2014. godine. Voda i sanitarna tehnika, Udruženja za tehnologoju vode i sanitarno inženjerstvo. Beograd, 11-16.

 

Rodriguez, E.; et al. (2005.): An assessment of the SRTM topographic products. Technical Report JPL D-31639, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California.

 

Russell, S.; Kenning, B. i Sunnell, G. (1979.): Estimating Design Flows for Urban Drainage. Journal Hydraulics Division, American Society of Civil Engineers, 105(1), 43-52.

 

SCS (1985.): National engineering handbook, Supplement A, Sect. 4, Chapter 10. Soil Conservation Service, US Department of Agriculture (USDA), Washington, D. C.

 

Vidmar, A.; et al. (u pripremi): The Bosna River floods in May 2014. Journal on Flood Risk, 1-25.

 

Zelenhasić, E. (1970.): Theoretical probability distributions for flood peaks. Hydrol. Paper, 42, Colorado State University, Fort Collins, CO.

 

Zlatanović, N;Gavrić, S. (2013.): Comparison of an automated and manual method for calculating storm runoff response in ungauged catchments in Serbia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61(3), 195-201.

 

Zlatanović, N.; Prohaska, S. (2015.): Preliminarnma hidrološka rekonstrukcija poplavnog talasa iz maja 2014. godine u slivu reke Kolubare. Vodoprivreda, 47(276-278), 4-6.

 

Zlatanović, N.; Prohaska, S. (2016.): Hidrološkohidraulička rekonstrukcija majske poplave iz 2014. godine u slivu reke Kolubare. 45. Konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda „VODA 2016“, Zlatibor, 65-74.