Hrvatske vode
 

Sektor financija

Voditelj: Ružica Ćurić Batan
E-pošta: ruzica.curic-batan@voda.hr
Kontak telefon: 01/6307-413

Opis djelatnosti

  • praćenje i kontrola zaduženja i naplata vodnih naknada
  • kontrola obračuna i naplate kod komunalnih trgovačkih društava i gradova
  • praćenje evidencije, kontrola i provedba ugovorenih financijskih obveza iz planova upravljanja vodama, priprema i provedba svih vrsta likvidacija
  • kordinacija provedbe mjera prisilne naplate naknada, osim prisline naplate u ovršnim postupcima
  • sudjelovanje u ugovaranju, praćenje i evidentiranje svih kreditnih poslova sa stranim kreditorima i domaćim poslovnim bankama (povlačenje kredita, otplate anuiteta, zaduživanje i isplata obveza krajnjih korisnika, tečajne razlike, evidencija, kontrola i knjiženje svih kunskih i deviznih izvoda banaka)
  • izrada, evidencija i provedba zahtjeva za plaćanja od državnog proračuna i ministarstava itd.
  • izrada financijskih, statističkih i drugih izvještaja u vezi s financijskim poslovanjem, bilancu, račun prihoda i izdataka, bilješke, tijek novca (godišnje, kvartalno, mjesečno i tjedno), izrada i usklada inventurnih lista
  • priprema raznih financijskih izvještaja za potrebe Upravnog vijeća, ministarstava i Vlade RH
  • sudjelovanje u izradi godišnjih i višegodišnjih financijskih planova
  • suradnja s poslovnim bankama vezano za platni promet, kredite domaće i inozemne, garancije i sl., te kontakti i suradnja s državnim institucijama
  • organizacija, odlaganje i čuvanje poslovnih knnjiga i knjigovodstvenih dokumenata
  • obračun i isplata plaća te blagajničko poslovanje, obračun i isplata putnih naloga, kunskih i deviznih honorara itd.
  • vođenje knjige uzlaznih računa, knjige izlaznih računa, knjige primljenih i izdanih mjenica, priprema, kontrola i kontiranje sve knjigovodstvene dokumentacije
  • izvršavanje ustrojstva i provedbe jedinstvene knjigovodstvene evidencije te objedinjavanje knjigovodstvene evidencije svih organizacijskih jedinica
  • sistematizirano i kronološko knjiženje svih poslovnih događaja, stanja i izmjena sredstava, obveza prema izvorima prihoda i izdataka, sukladno Planu upravljanja vodama, Zakonu o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima
  • izvršavanje plansko-analitičkih poslova, sastavljanje periodičnih i godišnjih izvješća u skladu s propisima i potrebama, suradnja s državnom i ugovornom revizijom
  • provođenje postupaka nabave roba i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi
  • skrb o portfelju dionica/udjela u vlasništvu Hrvatskih voda (evidencija vlasničke strukture, evidencija ostvarenih rezultata poslovanja društva iz portfelja, naplata dividende itd)
  • provođenje i praćenje privatizacije trgovačkih društava u vodnom gospodarstvu, evidencija naplate dionica/udjela kupljenih na otplatu itd.
  • izvršenje dodijeljenih poslova iz ekonomsko-financijske struke (planovi, programi, studije, analize, izvješća itd.)