Hrvatske vode
 

Sektor korištenja voda

Voditelj: Đino Zmijarević
E-pošta: djino.zmijarevic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-442

Opis djelatnosti

 • kooordinacija pripreme i izrada planova vodoopskrbe
 • kooordinacija pripreme i izrada planova vodoistražnih radova vezanih uz pojedinačne projekte/podprojekte
 • sudjelovanje u izradi srednjoročne i dugoročne planske dokumentacije vodnoga gospodarstva
 • koordinacija provedbe planova korištenja voda; nadzor nad provedbom planova korištenja voda i izvještavanje o izvršenju
 • skrb o uspostavi okvira financiranja programa korištenja voda s velikim sufinancijerima (ministarstva, državne upravne organizacije, trgovačka društva i ustanove u državnoj imovini)
 • provedba dijela programa vodoopskrbe (regionalni sustavi vodoopskrbe, nabava vodovodnog materijala), te dijela programa vodoistražnih radova
 • ustrojstvo sustava izdavanja vodopravnih akata u oblasti korištenja voda
 • sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata za korištenje voda
 • vođenje statističkih podataka o potrošnji vode iz javnih vodoopskrbnih sustava, cijenama vode, gubicima u vodovodnoj mreži, naplati naknade za korištenje voda, prikupljanje temeljnih podataka o financijskom poslovanju komunalnih društava u oblasti vodoopskrbe
 • izrada drugih stručnih elaborata o stanju i problemima korištenja voda za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva, Hrvatskih voda i dr.
 • skrb o izradi metodologije i organizacija izrade katastra korištenja voda
 • izrada prethodnih mišljenja za odluke o sanitarnim zonama zaštite izvorišta
 • praćenje razvitka tehnologije pročišćavanja vode za piće
 • stručni poslovi u okviru međunarodnih obveza iz područja korištenja voda

Projekti u protekle 3 godine

 • regionalni vodoopskrbni sustavi
  • Istočne Slavonije
  • Koprivničko-križevačke županije
  • Krapinsko-zagorske županije
  • Dalmacije
  • istočnog pravca Zadarskog zaleđa
  • Osječko-baranjske županije
  • Virovitičko-podravske županije
  • Bjelovarsko-bilogorske županije
  • Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet

Projekti u 2011. godini

 • regionalni vodoopskrbni sustavi
 • priprema studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za sufinanciranje iz fondova EU

Planovi za buduće razdoblje

 • regionalizacija vodoopskrbnih sustava
 • povećanje stupnja opskrbljenosti iz sustava javne vodoopskrbe
 • smanjenje gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe