Hrvatske vode
 

Sektor pravnih i kadrovskih poslova

Voditelj: Goran Kolić, dipl.iur.
E-pošta: goran.kolic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-408

Opis djelatnosti

 • organizacija i neposredno zastupanje na sudovima i drugim nadležnim tijelima državne i lokalne vlasti
 • praćenje zakona i podzakonskih akata; sudjelovanje u pripremi zakona i podzakonskih akata iz područja vodnog gospodarstva
 • izrada općih akata Hrvatskih voda i praćenje njihove primjene
 • obavljane tajničkih poslova za Upravno vijeće i kolegije Hrvatskih voda (kolegij i prošireni kolegij)
 • izrada okružnica i ua za primjenu propisa iz područja vodnog gospodarstva i općih akata Hrvatskih voda
 • formuliranje standardnih ugovornih dokumenta za provedbu Plana upravljanja vodama, formuliranje specifičnih ugovora, te formuliranje specifične ugovorne klauzule
 • pregled ugovorne dokumentacije koju potpisuje generalni direktor
 • koordinacija prema drugim unutarnjim jedinicama provedbe politike Upravnog vijeća i generalnog direktora koja se odnosi na pravne i kadrovske poslove
 • formuliranje standardnih obrazaca za izdavanje vodopravnih akata i za obračun i naplatu vodnih naknada; formuliranje jedinstvene metodologije obračuna i naplate vodnih nakanda; organiziranje prisline naplate vodnih naknada
 • koordinacija evidencije javnog vodnog dobra, vodnog dobra, te nekretnina u vlasništvu Hrvatskih voda u stadiju uknjiženja u zemljišne knjige ili u stadiju prijenosa na druge stjecatelje
 • suradnja s radničkim vijećem, sindikatima i udrugama poslodavaca, te s tijelima državne i lokalne vlasti u definiranju i provedbi politika rada, socijelne zaštite, socijalnog partnerstva i zaštite na radu (uključivo i pregovore o izradi kolektivnog ugovora i dr.)
 • organizacija vođenja jedinstvene kadrovske evidencije, praćenje provedbe radno-pravne politike, priprema odluka o pravima iz radnog odnosa, priprema odluka o povredama ugovora o radu
 • prijava i odjava radnika s evidencija mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, pružanje pravne pomoći pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja
 • organizacija uredskog poslovanja
 • organizacija jedinstvenog arhivskog poslovanja
 • izrade i organizacije provedbe planova zaštite na radu i planova zaštite od požara, izrade studija procjene opasnosti
 • izrade plana civilne obrane
 • provođenje politike osiguranja, vođenje evidencije polica osiguranja zaposlenika i polica osiguranja imovine, obrade povreda na radu i profesionalnih oboljenja, prijave i ostvarivanja likvidacije šteta