Hrvatske vode
 

Sektor razvitka

Voditelj: dr.sc. Danko Biondić
E-pošta: danko.biondić@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6112-725

Opis djelatnosti

 • izrada višegodišnjih programa izgradnje komunalnih vodnih građevina, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije koje donosi Vlada Republike Hrvatske
 • izrada stručnih podloga koji proizlaze iz programa radova održavanja voda u svrhu provedbe postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te provedba postupka procjene utjecaja na prirodu
 • provedba revizija po Zakonu o gradnji i pripadajućim podzakonskim aktima; Provedba postupka revizija i recenzija studija, idejnih odnosno koncepcijskih rješenja u upravljanju vodama
 • sudjelovanje u izradi prethodnih procjena rizika od poplava uključivo standardiziranje projektnih zadataka i opće metodologije njihove izrade
 • sudjelovanje u izradi i donošenju općih i tehničkih uvjeta
 • razvoj metodologija i pripadajućih sustava vezanih uz naplatu vodnih naknada i koncesija u komunalnom sektoru i njihova implementacija u ISV
 • standardizacija projektnih zadataka koji se odnose na razvojnu dokumentaciju
 • provedba Plana upravljanja vodama s provedbom postupka ugovaranja sa vanjskim institucijama i pravnim osobama: studijskih i projektnih poslova, poslova monitoringa (praćenje stanja voda), istražni radovi (geološki, pedološki, vodoistražni radovi za vodu za piće, vodoistražni radovi prema Okvirnoj direktivi o vodama i dr.)
 • koordinacija provedbe projekata višenamjenskih objekata i njihovo usklađivanje sa planovima upravljanja vodama i višegodišnjim programima građenja
 • javne rasprave i pregovori s dionicima i provedba postupka donošenja Strategije upravljanja vodama, Planova upravljanja vodnim područjima i Planova upravljanja poplavnim rizicima, višegodišnjim programima građenja
 • praćenje realizacije Plana upravljanja vodama u odnosu na druge planske i programske dokumente u upravljanju vodama i izrada izvješća o provedbi uključivo i praćenje provedbe višegodišnjih programa izgradnje koje donosi Vlada Republike Hrvatske
 • vođenje manjih međunarodnih projekata - izrada pripremne i druge dokumentacije za projekte koji se financiraju sredstvima međunarodnih financijskih institucija (IFI) te domaćih financijskih institucija: koncipiranje projekata,usuglašavanje projekata sa provedbom i potrebama prijedlog planova provedbe, ustrojstvo i koordinacija provedbe izrade studija i investicijskih programa
 • koordinacija i suradnja s nacionalnim administrativnim tijelima na provedbi vodnogospodarskih aktivnosti
 • koordinacija rada djelatnika hrvatskih voda uključenih u rad različitih bilateralnih i multilateralnih tijela i radnih skupina izrada izvješća o međunarodnoj suradnji i preuzetim obvezama
 • koordinacija, suradnja i praćenje projekata koji se vode sa znanstveno istraživačkim institucijama i nevladinim organizacijama i udrugama (NVO, NVU)
 • koordinacija i suradnja sa strukovnim organizacijama (komora); Sudjelovanje u stručnom dijelu pripreme stručnih skupova

Najvažniji projekti u protekle 3 godine

 • monitoring stanja voda
 • priprema projekta WB Unutarnje vode
 • izrada vodoopskrbnih planova za područja 5 županija
 • izrada nacrta Plana provedbe EU direktive o vodi za piće
 • izrada studija zaštite voda za područje 5 županija
 • hidrografski atlas rijeke Drave
 • sufinanciranje nevladinih udruga vezanih za upravljanje vodama
 • hidrološka studija velikih voda Save kod Zagreba

Projekti u 2011. godini

 • izrada višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina
 • izrada Višegodišnji program gradnje regulacijskih građevina
 • izrada Višegodišnji program monitoringa

Planovi za buduće razdoblje

 • sudjelovanje u izradi planova upravljanja rizicima od poplava, uključivo standardiziranje projektnih zadataka i opće metodologije njihove izrade
 • planiranje razvoja komunalnog gospodarstva kroz različite prijedloge organizacije, ustroja, obuhvata i kriterija poslovanja, procjena uspješnosti poslovanja, predlaganje i uvođenje standardnih metodologija procjene i ocjene uspješnosti komunalnog gospodarstva
 • izrada standardnih izvještaja za komunalna društva vezano za izvještavanje po EU direktivi o vodi za piće i komunalni monitoring
 • provedba Strateških procjena utjecaja na okoliš svih planskih i programskih dokumenata čija je izrada u nadležnosti Hrvatskih voda
 • sudjelovanje u radu različitih međunarodnih tijela vezanih za članstvo u EU izrada izvješća o suradnji i preuzetim obvezama