Hrvatske vode
 

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU

v.d. Voditelja: Fani Bojanić
E-pošta: fani.bojanic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-378

EU fondovi

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama a Republika Hrvatska moći će koristiti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda te Kohezijskog fonda.

Kohezijska politika - shema

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije te Ministarstvo financija horizontalna su tijela, odgovorna za sve Operativne programe za svaki od programa (Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost, Razvoj ljudskih resursa). Uz ta tijela određena su i upravljačka tijela te posrednička tijela razine 1 i razine 2.

Operativni program Okoliš

Operativni program Okoliš sastoji se od tri prioriteta

  • Prioritet 1 (Otpad)
  • Prioritet 2 (Vode)
  • Prioritet 3 (Tehnička pomoć)

Upravljačka struktura i pripadajuća tijela Operativnog programa Okoliš strukturnih instrumenata prate operativnu strukturu IPA Operativnog programa Okoliš, čime se osigurava nastavak već započetih aktivnosti u pretpristupnom razdoblju. Upravljačkom strukturom Operativnog programa Okoliš strukturnih instrumenata Hrvatske vode određene su Posredničkim tijelom razine 2 za prioritetnu os 2 Operativnog  programa „Okoliš“.

Upravljačka struktura i pripadajuća tijela Operativnog programa Okoliš strukturnih instrumenata - tablica

Posrednička tijela razine 2, pa tako i Hrvatske vode, obavljaju funkcije koje im je prenijelo Upravljačko tijelo. Funkcije koje Posredničko tijelo razine 2 obavlja su određene člankom 11 Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj. Funkcije Posredničkog tijela razine 2, ukratko, uključuju:

  • Provjera da li su troškovi stvarno nastali na projektima i da li udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta 
  • Suradnja s Posredničkim tijelom razine 1 u odabiru projekata, 
  • Priprema ugovora o sufinanciranju odabranih projekata, 
  • Provjera nastalih troškova na projektima (provjera na licu mjesta) 
  • Provjera eventualnih nepravilnosti na provedbi projekata i izvještavanje o istima ostalim odgovornim tijelima 
  • Praćenje napretka projekata i izvještavanje o napretku ostalim tijelima

Hrvatske vode i EU fondovi

Hrvatske vode su u pretpristupnom razdoblju i u legislativnom okviru IPA programa obavljale funkciju Provedbenog tijela za prioritetnu os 2 Operativnog programa „Okoliš“. Prilagodbu legislativnom okviru za strukturne instrumente Hrvatske vode su obavile na način da se Jedinica za pripremu i provedbu projekta sufinanciranih sredstvima EU transformirala u Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU čija je zadaća obavljanje funkcija Posredničkog tijela razine 2 za Operativni program „Okoliš“ u sektoru voda (prioritetna os 2), točnije obavljanje poslova odabira i kontrole provedbe projekata sufinanciranih sredstvima EU. Isto tako zadaci koje je i do sada obavljao Sektor financija u okviru IPA programa transformirati će se u nove zadatke koji će odgovarati novim funkcijama Posredničkog tijela.

Radi osiguranja ispunjavanja svih funkcija i odgovarajućeg razdvajanja dužnosti Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU sačinjavaju četiri Službe: Služba za odabir projekata, Služba za odobrenje postupaka nabave, Služba za provedbu projekata, Služba za razvoj sustava upravljanja. Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU sačinjavaju i referade Sektora u svakom od vodnogospodarskih odjela. Sektor financija nastaviti će obavljati poslove u istom okviru unutarnjeg ustrojstva, ali su istome dodani novi zadatci koje Sektor financija mora obavljati u funkciji Posredničkog tijela.

Upravno vijeće Hrvatskih voda je na svojoj sjednici 19. srpnja 2013 godine donijelo izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskih voda kojima su prihvaćene prethodno opisane promjene unutarnjeg ustrojstva.

Unutarnje ustrojstvo - shema

Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU nastaviti će s koordinacijom svih aktivnosti u Hrvatskim vodama i prema komunalnim društvima na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima EU radi učinkovitog korištenja europskih sredstava u sektoru voda.