Hrvatske vode
 

Sektor zaštite voda

Voditeljica: dr.sc. Mara Pavelić
E-pošta: mara.pavelic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/ 6307-677

Opis djelatnosti

 • ustrojstvo sustava provedbe Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • izrada i provedba Operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • poslovi ustrojstva sustava prikupljanja, obrade i vođenja podataka koji čine Katastar zaštite voda
 • ustrojstvo sustava izdavanja i vođenja vodopravnih akata u području zaštite voda te praćenje monitoringa otpadnih voda
 • praćenje referentnih dokumenata za najbolje raspoložive tehnike (NRT)
 • ustrojstvo sustava obračuna naknade za zaštitu voda
 • izrada dijela Financijskog plana, Plana upravljanja vodama i Plana nabave i ostalih planskih dokumenata za program/e iz nadležnosti Sektora te praćenje izvršenja istih kao i sudjelovanje u izradi posebnih izvješća o izvršenju projekata
 • praćenje provedbe vodno-komunalnih projekata i pružanje stručne pomoći krajnjim korisnicima u pripremi projektne dokumentacije (pripremljenosti projekata i projektno-tehničke dokumentacije, stanja upravnih akata za projektiranje i građenje, postojanja financijskog udjela investitora projekata, stanja sređenosti imovinsko-pravnih odnosa, kontrole ugovora o su/financiranju, kontrole zahtjeva za doznaku sredstava s popratnom dokumentacijom prije njihovog plaćanja i dr.)
 • sudjelovanja u radu različitih bilateralnih i multilateralnih tijela i radnih skupina te izrade izvješća o međunarodnoj suradnji i preuzetim obvezama iz djelatnosti zaštite voda (Hrvatsko-slovenska potkomisija za količinu i kakvoću voda, Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav – ICPDR, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save - ISRBC , sudjelovanje kod praćenja provedbe Direktive o industrijskim emisijama (2010/75/EZ), Direktive o vodi za kupanje (2006//EZ) i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ) te sudjelovanje u međusektorskoj koordinaciji za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova i dr.)
 • sudjelovanje u izradi nacrta zakona i provedbenih propisa iz vodnog gospodarstva iz domene zaštite voda
 • koordiniranje poslova, usmjeravanje rada i nadzora službi zaštite voda u vodnogospodarskim odjelima u poslovima iz nadležnosti Sektora

Najvažnije aktivnosti/projekti u protekle 4 godine

 • u razdoblju od 2011. do 2014. godine putem Plana upravljanja voda sufinancirana je izrada studijsko-projektne dokumentacije i izgradnja objekata zaštite voda u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde kuna. Izgrađeno je oko 900 km glavnih kolektora i sekundarne mreže, te je izgrađen/rekonstruiran 21 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (Donji Miholjac, Kneževi Vinogradi, Donji Kraljevec, Podturen, Jalžabet, Đurđevac, Sv. Ilija, Selnik Ludbreški, Veliko Trojstvo, Pisarovina, Hum na Sutli, Sveta Helena, Jurjevac, Belečka Selnica, Vrgorac, Perušić, Vrhovine, Supetarska Draga, Topit, Rudani i Brckovljani)
 • završena je realizacija višegodišnjih sporazuma izgradnje vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području Bistre, Virovitičko – podravske i Osječko – baranjske županije, izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja na području Varaždina i Novog Marofa, grada Čakovca i općine Donji Kraljevec, te otplata kredita iskorištenog za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Senju
 • Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz 2010. godine sredstvima kredita poslovnih banaka financirana su kapitalna ulaganja iz područja zaštite štetnog djelovanja voda, vodoopskrbe i odvodnje (Lista 305 projekata), od čega se oko 180 projekata odnosilo za izgradnju projekata zaštite voda. Među najvećim ulaganjima izdvaja se izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Vira, Jelse, Mandra, Šibenika, otoka Raba, Perušića, Donjeg Miholjca, Kneževih Vinograda, Čepina, Lovasa, Rugvice, Vrbovca, Pisarovine, Hrvatske Dubice, Velikog Trojstva, Garčina, Popovače, Nedelišća, Pribislavca, Čakovca, Varaždina, Đurđevca i Preloga
 • provođenjem programa Vlade Republike Hrvatske iz 2012. godine pod nazivom „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. – 2015. – s posebnom analizom za 2012. godinu", obuhvaćeno je oko 350 investicija, od čega se dio odnosio na završetak investicija obuhvaćenih Listom 305 projekata, te na ostale investicije među kojima su najveća ulaganja bila na području Zaprešića i Brdovca, Zagreba i okolice, Brckovljana, Splita, Zadra, Benkovca, Paga, Rijeke, Opatije, otoka Krka, područje Istre (Pula, Rovinj, Umag, Medulin, Novigrad Istarski i dr.), Osijeka, Darde i Bilja, Suhopolja, Požege, Brodskog Stupnika, Koprivnice, te ostalih područja većih i manjih aglomeracija
 • nastavljeno je sufinanciranje otplate kredite EBRD-a ISPA projekta „Program za vode i otpadne vode grada Karlovca", a temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske i ugovora o kreditu EBRD-a, 2013. godine započela je realizacija višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Novog Sela na Dravi s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, kao i izgradnja sustava odvodnje Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zona Ražine i poslovna zona Podi, sve u razdoblju do 2022. godine, te višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Rijeke u razdoblju do 2023. godine
 • Planom upravljanja vodama za 2010. godinu, Hrvatske vode su započele opsežnu pripremu studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za sufinanciranje iz EU fondova, pri čemu su izradile i indikativnu listu 39 projekata. Za projekte s navedene liste financiran je nastavak izrade studijsko-projektne dokumentacije, a većina ugovorenih usluga završena je tijekom 2014.godine. Tijekom 2015. godine nastavit će se sve dodatne aktivnosti potrebne za apliciranje projekata, a u skladu s potrebama ispunjenja zahtjeva provedbe vodno-komunalnih direktiva i zahtjeva da se do 2023. godine sva naselja s više od 2.000 ES priključe na sustav javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda (80% stanovništva), pokrenuti su i novi EU projekti čija se daljnja priprema provodi u okviru drugih ustrojbenih jedinica
 • Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz 2004. godine, na godišnjoj se razini sufinancira održavanje i pogon Regionalnog odvodnog sustava Komarna – Neum – Mljetski kanal

Projekti u 2015. godini

 • izrada Metodologije primjene kombiniranog pristupa
 • izrada izvješća o provedbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda
 • praćenje financiranja realizacije višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju (kredit EBRD-a)
 • praćenje provedbe započetih investicija u prethodnom razdoblju u okviru programa pokretanja novog investicijskog ciklusa

Planovi za buduće razdoblje

 • izrada kriterija za neizravna ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode i kriterija za izradu analize utjecaja provedbe zahvata na stanje voda vezano uz neizravna ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode i nastavak izgradnje objekata sustava javne odvodnje