Hrvatske vode
 

STATUT HRVATSKIH VODA

 1. Osnivački akt i naziv

Članak 1.

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, osnovane su Zakonom o vodama („Narodne novine", br. 107/95 i 150/2005) i upisane su u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-96/1002-2 od 1. srpnja 1996. godine kao ustanova, a temeljem članka 185. Zakona o vodama („Narodne novine", br. 153/2009, u daljnjem tekstu: Zakon o vodama) nastavljaju poslovati po odredbama tog Zakona.

Puni naziv Hrvatskih voda je Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama. Skraćeni naziv je: Hrvatske vode.

Hrvatske vode pravni su sljednik Javnog vodoprivrednog poduzeća „Hrvatska vodoprivreda" i njegovih pravnih prednika.

 1. Sjedište

Članak 2.

Sjedište Hrvatskih voda je u Zagrebu. Poslovna adresa je Ulica grada Vukovara 220.

 1. Osnivač

Članak 3.

Osnivač Hrvatskih voda je Republika Hrvatska.

 1. Misija

Članak 4.

Misija Hrvatskih voda je upravljati vodama u Republici Hrvatskoj radi zaštite života, zdravlja i imovine od štetnog djelovanja voda, te radi osiguranja trajne dostupnosti voda putem optimiziranja ekonomskih i ekoloških koristi na načelima održivoga razvitka.

 

5. Imovina

Članak 5.

Imovina Hrvatskih voda utvrđena je bilancom i drugim poslovnim knjigama.

Imovina se stječe i otuđuje sukladno odredbama Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, posebnih zakona, provedbenih propisa, ovoga Statuta i drugih općih akata Hrvatskih voda.

 1. Djelatnost

Članak 6.

Djelatnost Hrvatskih voda određena je člankom 186. Zakona o vodama.

 1. Javne ovlasti

Članak 7.

Javne ovlasti Hrvatskih voda propisane su člankom 186. stavak 4. Zakona o vodama.

 1. Pečati, žigovi, štambilji i zaštitni znak

Članak 8.

Hrvatske vode u svom poslovanju rabe sljedeće pečate:

 • pečat promjera 38 mm - u sredini s grbom Republike Hrvatske i s tekstom „Republika Hrvatska, Hrvatske vode, Zagreb" i redni broj pečata, koji tekst se ispisuje u koncentričnim krugovima oko grba;
 • pečat promjera 30 mm - u sredini sa zaštitnim znakom Hrvatskih voda iz članka 10. ovog Statuta i s tekstom „Hrvatske vode", koji se upisuje velikim slovima u gornjoj polovici pečata, a u donjoj polovici upisuje se velikim slovima „Zagreb" i redni broj pečata.

Pečat s grbom Republike Hrvatske otiskuje se na akte koje Hrvatske vode donose na osnovi javnih ovlasti.

Hrvatske vode ovlaštene su u svom poslovanju rabiti i žigove sa sadržajem propisanim za pečate.

Članak 9.

Hrvatske vode u uredskom poslovanju rabe štambilje pravokutnog oblika, različitih dimenzija, u kojim se pored oznake „Hrvatske vode", ispisane velikim slovima, ispisuju i nazivi Direkcije odnosno teritorijalnih ustrojstvenih jedinica, redni broj štambilja, te drugi podaci potrebni u uredskom poslovanju.

 

Hrvatske vode ovlaštene su u uredskom poslovanju rabiti i druge štambilje čijim se sadržajem zamjenjuje pisani tekst (prijamni štambilji, potvrde izvršnosti, potvrde pravomoćnost, potvrde konačnosti i dr.).

Članak 10.

Zaštitni znak Hrvatskih voda pravokutnog je oblika, položen na kraću stranicu, s dvjema osnovnim bojama, i to plavom u temelju znaka i nad njom zelenom, presječenima valovitom bijelom bojom po vodoravnoj liniji.

Grafički prikaz zaštitnog znaka sa omjerom širine i duljine i specifikacijom boja utvrđuje generalni direktor svojom odlukom.

Članak 11.

O pečatima, žigovima i štambiljima koji se rabe u poslovanju Hrvatskih voda vodi se očevidnik.

Članak 12.

Generalni direktor Hrvatskih voda svojom odlukom određuje broj, način uporabe i čuvanja pečata, žigova i štambilja.

 1. Odgovornost za obveze

Članak 13.

Hrvatske vode odgovaraju za svoje obveze na način određen člankom 188. Zakona o vodama.

Zabrana i ograničenje poslovne sposobnosti Hrvatskih voda propisani su člankom 189. stavci 1. i 2. Zakona o vodama.

Hrvatske vode mogu, do iznosa od 2 milijuna kuna, preuzeti ispunjenje duga ili podmiriti dug trgovačkih društava u kojima Hrvatske vode imaju većinski udio, osim duga nastalog radi izgradnje građevina na kojima to trgovačko društvo nema pravo vlasništva ili koje će se prenijeti u vlasništvo trećih osoba, a preko iznosa od 2 milijuna kuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

 1. Tijelo   upravljanja - Upravno vijeće

Članak 14.

Osim ovlasti i dužnosti određenih člankom 191. Zakona o vodama, Upravno vijeće:

 1. odlučuje o financijskim izvještajima Hrvatskih voda, te o rasporedu viška prihoda nad rashodima,
 2. odlučuje o uzimanju zajmova i/ili kredita glavnica kojih je veća od 2 milijuna kuna, a podredno članku 13. stavak 3. ovoga Statuta, gdje je primjenjivo,
 3. odlučuje o uzimanju zajmova i/ili kredita povrat kojih traje dulje od 12 mjeseci, neovisno o iznosu glavnice zajma ili kredita,
 4. odlučuje o otuđenju nekretnina čija je pojedinačna vrijednost iznad 500.000 kuna,
 5. odlučuje o opterećenju nekretnina čija je pojedinačna vrijednost iznad 500.000 kuna, neovisno o vrijednosti tereta,
 6. odlučuje o otuđenju drugih stvari i prava čija je pojedinačna vrijednost iznad 1 milijuna kuna,
 7. odlučuje o sponzorstvima, pomoćima i donacijama čija je pojedinačna vrijednost iznad 50.000,00 kuna,
 8. odlučuje o sklapanju kolektivnih ugovora,
 9. odlučuje o sklapanju ugovora o radu s generalnim direktorom, te
 10. imenuje i razrješuje direktore vodnogospodarskih odjela,
 11. imenuje članove skupštine i članove nadzornog odbora trgovačkih društava kojih su udjeličari ili dioničari Hrvatske vode, osim ako osnivačkim aktom tih pravnih osoba nije drukčije određeno,
 12. odobrava putovanje u inozemstvo generalnom direktoru koje traje dulje od 7 dana.

Odluke iz stavka 1. ovog članka, točaka 2., 3. i 4. donose se uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vodno gospodarstvo.

Članovi Upravnog vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

Upravno vijeće će donijeti poslovnik o svome radu najkasnije u roku od 30 dana od donošenja ovog Statuta.

Akte Upravnoga vijeća potpisuje predsjednik Upravnoga vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.

Upravno vijeće može ovlastiti svog predsjednika da sklopi ugovor o radu s novoimenovanim generalnim direktorom, koji važi u razdoblju od stupanja na rad novoimenovanoga generalnoga direktora do prve sjednice Upravnoga vijeća na kojoj se odlučuje o sklapanju ugovora o radu s generalnim direktorom.

Obavljanje stručnih poslova i poslova tehničke potpore u radu Upravnog vijeća osigurava se u skladu s odredbom članka 192. stavka 2. točka 7. Zakona o vodama.

Članak 15.

Upravno vijeće raspravlja i odlučuje na sjednicama na kojima je nazočno najmanje pet članova Upravnoga vijeća (kvorum).

Akti Upravnoga vijeća donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnoga vijeća.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, akti iz članka 191. stavak 1. točka 1., 2., 3., 5 i 10. Zakona o vodama donose se većinom od pet članova Upravnoga vijeća.

Članak 16.

Sjednicu Upravnog vijeća saziva, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama, te potpisuje akte koje ono donosi predsjednik Upravnog vijeća, a u njegovoj spriječenosti zamjenik predsjednika. Izmjene i dopune dnevnog reda, te materijale za točke dnevnog reda, osim generalnog direktora Hrvatskih voda, mogu predložiti članovi ili predsjednik Upravnog vijeća.

Sjednicu Upravnog vijeća mogu sazvati i najmanje pet članova Upravnog vijeća, kao i generalni direktor Hrvatskih voda.

Predsjednik Upravnog vijeća može odlučiti da se sjednica Upravnog vijeća održi i bez nazočnosti većine članova s tim da odsutni članovi glasuju putem telefona ili telefaksom, odnosno elektroničkom poštom.

Sjednicama Upravnog vijeća treba biti nazočan generalni direktor Hrvatskih voda.

Članak 17.

Odluke na Upravnom vijeću donose se javnim glasovanjem, ako Upravno vijeće ne odluči drugačije. Ako se donosi odluka od posebnog interesa, a u skladu s odredbama Statuta, Upravno vijeće može donijeti odluke i tajnim glasanjem.

Za provođenje tajnog glasovanja imenuje se Komisija od tri člana od članova Upravnog vijeća.

Članak 18.

Upravno vijeće odlučuje javno na sjednicama na kojima mora biti nazočno najmanje pet članova Upravnog vijeća, a odluke se donose većinom glasova nazočnih. Kada se donosi odluka o:

 1. Statutu Hrvatskih voda
 2. planskim dokumentima upravljanja vodama
 3. unutarnjem ustrojstvu Hrvatskih voda
 4. preuzimanju financijskih obveza iznad iznosa određenog Statutom Hrvatskih voda, tada je potrebna dvotrećinska većina glasova od ukupno imenovanih članova Upravnog vijeća.

Članak 19.

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u Upravnom vijeću i pravo na naknadu putnih i drugih troškova po osnovi rada u Upravnom vijeću.

Putni i drugi troškovi članova Upravnoga vijeća nadoknađuju se sukladno općim aktima i kolektivnom ugovoru primjenjivom na radnike Hrvatskih voda.

Naknada za rad člana Upravnoga vijeća određuje se odlukom Upravnoga vijeća, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

11.Voditelj poslovanja - generalni direktor

Članak 20.

Generalnim direktorom Hrvatskih voda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

da j e hrvatski državlj anin,

-          da je neosuđivan za kaznena djela protiv gospodarskog poslovanja ili bilo koje drugo kazneno djelo koje ukazuje na nedostatak moralnoga integriteta,

-          da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u tehničkoj, prirodoslovnoj, pravnoj ili ekonomskoj struci,

-          da nije u sukobu interesa s djelatnošću Hrvatskih voda u smislu propisa o sukobu interesa koji se primjenjuju na državne dužnosnike i

da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u vodnogospodarskim djelatnostima.

Članak 21.

Osim ovlasti iz članka 192. Zakona o vodama, generalni direktor:

 1. predlaže Upravnom vijeću imenovanja i razrješenja direktora vodnogospodarskih odjela,
 2. predlaže ministru nadležnom za vodno gospodarstvo imenovanje i razriješenje zamjenika generalnog direktora,
 3. osniva povjerenstva, stručne i radne skupine za poslove iz djelatnosti Hrvatskih voda, te imenuje i razrješuje njihove članove,
 4. po isteku mandata direktora vodnogospodarskih odjela imenuje i razrješuje vršitelje dužnosti direktora vodnogospodarskih odjela, koje imenovanje može trajati do njihovog imenovanja po Upravnom vijeću,
 5. odlučuje o otpustu realno nenaplativih tražbina, promjeni uvjeta povrata tražbina i pretvaranje tražbina u uloge sukladno općem aktu Upravnoga vijeća,
 6. sudjeluje u radu Upravnog vijeća, ali bez prava odlučivanja,
 7. donosi akte u upravnom postupku koje temeljem zakona donose Hrvatske vode,
 8. potpisuje akte na čije ga donošenje, odnosno izdavanje ovlašćuje zakon, Statut, opći akti i pojedinačni akti Upravnog vijeća,
 9. donosi plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena,
 10. predlaže Upravnom vijeću donošenje plana upravljanja ljudskim resursima,
 11. donosi akte poslovanja,
 12. informira Upravno vijeće o poslovanju Hrvatskih voda i djelatnosti upravljanja vodama,
 13. predlaže akte koje donosi Upravno vijeće,
 14. ima druge ovlasti i dužnosti određene zakonom, ovim Statutom, osim onih koje po zakonu i ovom Statutu ima Upravno vijeće, te ovlasti i dužnosti određene općim aktima Upravnoga vijeća,
 15. izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća.

Generalni direktor je ovlašten, aktom poslovanja, prenijeti svoje ovlasti iz ovoga Statuta na radnike Hrvatskih voda.

Neprenosive su ovlasti iz stavka 1. točke 1. i 3. ovoga članka.

Ovlasti iz stavka 1. točka 7. ovoga članka prenose se zaposlenicima - službenim osobama aktom kojim se utvrđuje opis poslova radnoga mjesta sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku.

Generalni direktor je ovlašten predložiti Upravnom vijeću donošenje odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti ili zauzimanje stajališta o odluci koju je ovlašten samostalno donijeti.

O svim samostalnim odlukama generalni direktor podnosi izvješće na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Članak 22.

Generalni direktor ima dva zamjenika koje na njegov prijedlog imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Između zamjenika iz stavka 1. ovoga članka, generalni direktor imenuje zamjenika koji ga zamjenjuje u vrijeme njegove odsutnosti ili spriječenosti. Za to vrijeme zamjenik generalnog direktora ima sva prava i dužnosti iz članka 21. ovoga Statuta.

Generalni direktor može ovlastiti zamjenika generalnog direktora da ga zamjenjuje u određenim poslovima ili skupinama poslova i za vrijeme dok je generalni direktor prisutan i aktivno radi. Za te poslove generalni direktor donosi poseban akt o prijenosu ovlasti.

Zamjenik generalnoga direktora u obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka za svoj rad odgovara Upravnom vijeću i generalnom direktoru, a u obavljanju poslova iz stavka 3. ovoga članka za svoja rad odgovara generalnom direktoru.

Članak 23.

Zamjenik generalnoga direktora imenuje se na razdoblje od pet godina od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju.

Zamjenikom generalnoga direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 20. ovoga Statuta.

12.Način i uvjeti raspolaganja sredstvima

Članak 24.

Sredstvima Hrvatskih voda raspolaže se sukladno Planu upravljanja vodama odnosno sukladno Financijskom planu do stupanja na snagu Plana upravljanja vodama, te sukladno zakonu, ovom Statutu i općim aktima.

Članak 25.

Financiranje djelatnosti Hrvatskih voda osigurava se sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine" br. 153/2009) i sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine" br. 153/2009).

Članak 26.

Poslovne knjige, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, te financijski izvještaji izrađuju se sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 27.

Hrvatske vode posluju preko poslovnih računa sukladno propisima o platnom prometu. Financijsko poslovanje Hrvatskih voda uređuje se općim aktom.

Vodnogospodarski odjeli i vodnogospodarske ispostave posluju preko podračuna glavnog poslovnog računa Hrvatskih voda.

13.Osnove unutarnjeg ustrojstva

Članak 28.

Hrvatske vode ustrojavaju se tako:

 1. da se osigura funkcionalno jedinstvo, učinkovitost i koordinacija ustrojstvenih jedinica u obavljanju poslova na razini Republike Hrvatske i vodnih područja i
 2. da teritorijalno ustrojstvo Hrvatskih voda bude odraz upravljanja po sektorima i malim slivovima kako su utvrđeni propisom iz članka 33. stavak 3. Zakona o vodama.

Načela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka osiguravaju se ustrojavanjem i poslovanjem Direkcije Hrvatskih voda.

Načelo iz stavka 1. točka 2. ovoga članka osigurava se ustrojavanjem vodnogospodarskih odjela i vodnogospodarskih ispostava iz članka 30. ovoga Statuta.

Članak 29.

U Hrvatskim vodama ustrojit će se Glavni centar obrane od poplava kao središnja ustroj bena jedinica za upravljanje obranom od poplava sukladno Državnom planu obrane od poplava („Narodne novine", broj 84/2010).

Članak 30.

U Hrvatskim vodama ustrojavaju se:

 1. Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,
 2. Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu,
 3. Vodnogospodarski odjel za gornju Savu,
 4. Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu,
 5. Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana i
 6. Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana.

Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu ima sjedište u Varaždinu i djeluje na području sektora A utvrđenoga propisom iz članka 33. stavak 3. Zakona o vodama.

Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu ima sjedište u Osijeku i djeluje na području sektora B utvrđenoga propisom iz članka 33. stavak 3. Zakona o vodama.

Vodnogospodarski odjel za gornju Savu ima sjedište u Zagrebu i djeluje na području sektora C utvrđenoga propisom iz članka 33. stavak 3. Zakona o vodama.

Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu ima sjedište u Zagrebu i djeluje na području sektora D utvrđenoga propisom iz članka 33. stavak 3. Zakona o vodama

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana ima sjedište u Rijeci i djeluje na području sektora E utvrđenoga propisom iz članka 33. stavak 3. Zakona o vodama.

Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana ima sjedište u Splitu i djeluje na području sektora F utvrđenoga propisom iz članka 33. stavak 3. Zakona o vodama.

Za provedbu upravljanja malim slivovima ustrojavaju se vodnogospodarske ispostave u sastavu vodnogospodarskih odjela.

Svaki zamjenik generalnog direktora koordinira pojedinim vodnim područjem i vodnogospodarskim odjelima koji su ustrojeni na tom vodnom području.

Zamjenik generalnog direktora za vodno područje rijeke Dunav koordinira vodnogospodarske odjele:

 1. Vodnogospodarski odjel za gornju Savu,
 2. Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu,
 3. Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,
 4. Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu,

Zamjenik generalnog direktora za jadransko vodno područje koordinira vodnogospodarske odjele:

 1. Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana i
 2. Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana.

Članak 31.

Vodnogospodarskim odjelima rukovode direktori vodnogospodarskih odjela.

Direktori vodnogospodarskih odjela imenuju se na razoblje od pet godina od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju.

Uvjeti za imenovanje direktora vodnogospodarskih odjela određuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

14.Stručni savjet

Članak 32.

Stručni savjet Hrvatskih voda osniva se radi stručne potpore generalnom direktoru pri odlučivanju.

Članove stručnoga savjeta Hrvatskih voda imenuje i razrješuje generalni direktor.

U stručni savjet Hrvatskih voda imenuju se istaknuti stručnjaci u području vodnoga gospodarstva.

Stručni savjet donosi poslovnik o svome radu.

Stručni savjet obavezno raspravlja i zauzima stajališta o pitanjima strateških planskih dokumenata za upravljanje vodama i to: Strategije upravljanja vodama, Plana upravljanja vodnim područjima, Plana upravljanja poplavnim rizicima i višegodišnjih programa gradnje.

Stručni savjet može raspravljati i zauzeti stajališta i o drugim stručnim pitanjima o kojima raspravu zatraži generalni direktor, a osobito o koncepcijskim rješenjima projektiranja i građenja vodnih građevina i uređenja voda, o sustavu financiranja vodnoga gospodarstva i drugim pitanjima.

15.Kolegij i povjerenstva

Članak 33.

Kolegiji se ustrojavaju radi koordinacije provedbe poslovne politike Hrvatskih voda.

Kolegiji mogu zauzimati i stajališta o strateškim pitanjima vodnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj kada je to propisano Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu ili kada to generalni direktor zatraži.

Članak 34.

U Hrvatskim vodama osniva se Kolegij generalnoga direktora.

Sastav i nadležnosti Kolegija generalnoga direktora uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Ostali kolegiji se osnivaju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, kojim se uređuju i njihove nadležnosti.

Članak 35.

Povjerenstva se osnivaju radi ispitivanja činjeničnoga stanja, donošenja zaključaka, davanja stručne ocjene o nekom konkretnom pitanju, te predlaganja odluke za rješavanje tog pitanja.

Povjerenstva se mogu osnivati i radi odlučivanja o skupini pitanja, čije rješavanje i provedba zahtjeva koordinaciju više ustrojbenih jedinica.

Povjerenstva se osnivaju pojedinačnim aktom.

16.0stvarivanje odnosa s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pitanjima upravljanja vodama

Članak 36.

Hrvatske vode surađuju sa jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave, radi ostvarenja zajedničkih ciljeva u vodnom gospodarstvu.

Hrvatske vode su u obvezi provesti savjetovanje o nacrtu Plana upravljanja vodnim područjem putem Savjeta vodnoga područja prema odredbi članka 39. Zakona o vodama.

Hrvatske vode surađuju s dionicima voda, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnoga društva radi ostvarenja zajedničkih ciljeva u upravljanju vodama i postizanju društveno i ekološki prihvatljivih standarda zaštite zdravlja ljudi i imovine.

17.Javnost rada i informiranje

Članak 37.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru Hrvatske vode ostvaruju se u skladu s propisima o pravu na pristup informacijama.

O bitnim pitanjima upravljanja vodama i svoga poslovanja, kao i o problemima koji nastupe u pojedinačnim, za širu javnost bitnim slučajevima, Hrvatske vode informiraju javnost putem sredstava javnoga priopćavanja, svojih publikacija i Internet stranice.

Članak 38.

U svrhu informiranja javnosti o pitanjima iz članka 37. ovoga Statuta, kao i informiranja javnosti o stručnim i znanstvenim postignućima, mišljenjima i pogledima Hrvatske vode uređuju i tiskaju informativna glasila i druge publikacije, te uređuju Internet stranice.

 1. Klasificirani podaci i poslovna tajna

Članak 39.

Klasifikacija i deklasifikacija podataka kojim upravljaju Hrvatske vode provodi se sukladno propisima o tajnosti podataka.

Proglašenje određenih podataka poslovnom tajnom provodi se sukladno propisima o tajnosti podataka.

Određene podatke kao poslovnu tajnu mogu proglasiti Upravno vijeće ili generalni direktor, svatko u okviru svojih nadležnosti.

Svi radnici Hrvatskih voda dužni su pod prijetnjom otkaza ugovora o radu čuvati tajnost klasificiranih podataka i podataka proglašenih poslovnom tajnom.

 1. Prava        radnika Hrvatskih voda

Članak 40.

Prava i obveze radnika Hrvatskih voda uređuju se i ostvaruju u skladu s općim propisima o radu, pravilnikom o radu, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, te kolektivnim ugovorom primjenjivim na Hrvatske vode.

20.Statut, drugi opći akti i akti poslovanja

Članak 41.

Opći akti Hrvatskih voda su ovaj Statut, Plan upravljanja vodama, odluka o izvršenju plana upravljanja vodama i pravilnici, kao i drugi akti za koje je zakonom određeno da ih Hrvatske vode donose kao opće akte.

Članak 42.

Opće akte donosi Upravno vijeće.

Članak 43.

Akti poslovanja su okružnice, upute, priručnici i provedbeni planovi, te pojedinačni akti, osim akata koji se donose u upravnom postupku.

Okružnicama, uputama i priručnicima se uređuju radni postupci i način primjene pojedinih odredbi zakona, provedbenih propisa, općih akata Hrvatskih voda i pravila struke.

Provedbenim planovima uređuju se nositelji i rokovi provedbe radnih zadataka, a mogu se, kada je to potrebno radi cjelovitosti predmeta uređenja, urediti i pitanja koja se uređuju okružnicama, uputama i priručnicima.

Akte poslovanja donosi generalni direktor, osim pojedinačnih akata koje po odredbama Zakona ili ovoga Statuta donosi Upravno vijeće.

21.Prijelazne i završne odredbe

Članak 44.

Opći akti Hrvatskih voda uskladit će se sa odredbama ovoga Statuta u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Statuta.

Članak 45.

U roku do 90 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu generalni direktor dužan je provesti javni natječaj za radna mjesta direktora vodnogospodarskih odjela i predložiti njihovo imenovanje Upravnom vijeću.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta zamjeniku generalnog direktora i direktorima vodnogospodarskih odjela nastavlja teći mandat do isteka ili do razrješenja.

Do imenovanja direktora novoustrojenog VGO-a, na prijedlog generalnog direktora Upravno vijeće imenuje privremenog direktora.

Članak 46.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravno vijeće na pisani i obrazloženi zahtjev generalnog direktora Hrvatskih voda.

Članak 47.

Ovaj Statut donosi se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a stupa na snagu osmoga dana od njegove objave na stranici unutarnje informacijske mreže Hrvatskih voda (intranet).

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskih voda od 17. rujna 1996.

Preslika potpisanog Statuta Hrvatskih voda

 

1. IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKIH VODA

 

Članak 1.

U članku 6. Statuta Hrvatskih voda od 20. svibnja 2011. godine (u daljnjem tekstu: Statut) dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

„Pored djelatnosti iz članka 186. Zakona o vodama Hrvatske vode obavljaju i djelatnost upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina.

Pod nekretninama iz stavka 2. ovog članka podrazumjevaju se poslovni prostori u vlasništvu Hrvatskih voda."

Članak 2.

U-članku 14. stavku-1-.-mijenja se točka 10. i glasi:

„imenuje i razrješuje zamjenike generalnog direktora i direktore vodnogospodarskih odjela".

Točka 11. briše se.

Točka 12. postaje točka 11.

Stavci 2., 3., 4. i 5. brišu se.

Stavci 6. i 7. postaju stavci 2. i 3.

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

„Članak 14.a

Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća na traženje najmanje 5 članova Upravnog vijeća ili generalnog direktora.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća u novom sazivu (konstituirajuća sjednica) saziva generalni direktor ili pet članova Upravnog vijeća. Generalni direktor vodi sjednicu do konstituiranja Upravnog vijeća.

U izočnosti predsjednika Upravnog vijeća, te uz njegovu suglasnost, istoga zamjenjuje zamjenik predsjednika Upravnog vijeća sa ovlastima koje mu povjeri predsjednik Upravnog vijeća."

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. dodaje se nova rečenica koja glasi:

„Iznimno od ovog, u pitanjima gdje postoji opasnost od težih poremećaja u poslovanju ili u drugim pitanjima koja ne trpe odgodu Upravno vijeće može o jednoj točki dnevnog reda odlučivati putem elektroničke pošte, telefaxa ili telefona (elektronska sjednica)."

Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Kada odlučuje na elektronskoj sjednici Upravno vijeće odlučuje većinom od najmanje 5 članova Upravnog vijeća."

Članak 5.

Članci 16., 17. i 18. brišu se.

Članak 6.

U članku 21. stavku 1. mijenjaju se točke 1., 2., 4., i 10. i glase:

„1. predlaže Upravnom vijeću imenovanja i razrješenja zamjenika generalnog direktora i direktora vodnogospodarskih odjela,

2. zastupa Hrvatske vode u skupštini društava u kojim su Hrvatske vode imatelji poslovnih udjela,

4. po isteku mandata zamjenika generalnog direktora odnosno direktora vodnogospodarskih odjela imenuje i razrješuje vršitelje dužnosti zamjenika generalnog direktora odnosno direktora vodnogospodarskih odjela, koje imenovanje može trajati do imenovanja po Upravnom vijeću,

10. donosi plan upravljanja ljudskim resursima."

Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi: „11. donosi Glavni provedbeni plan obrane od poplava".

Dosadašnje točke 11. do 15. postaju točke 12. do 16.

U stavku 2. iza riječi „Hrvatskih voda" dodaju se sljedeće riječi:

,,a ovlasti na zastupanje u pravnim postupcima i na profesionalne punomoćnike."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Neprenosive su ovlasti iz stavka 1. točke 1., 3., 4. i 11. ovoga članka." Stavak 6. mijenja se i glasi:

„0 svim bitnim pitanjima stanja vodnog režima i poslovanja Hrvatskih voda generalni direktor podnosi Upravnom vijeću izvješća, najmanje jednom tromjesečno."

Članak 7

U članku 22. mijenja se stavak 1. i glasi: „Generalni direktor ima dva zamjenika."

Članak 8.

U članku 30. stavak 9. mijenja se i glasi:

„Svaki zamjenik generalnog direktora izvršni je direktor za pojedino vodno područje."

Članak 9.

U članku 44. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Poslovnik Upravnog vijeća uskladit će se s odredbama Izmjena i dopuna ovog Statuta u roku od 30 dana od stupanja na snagu Izmjena i dopuna ovog Statuta."

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu nakon ishođenja suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske, osmoga dana od njegove objave na stranici unutarnje informacijske mreže Hrvatskih voda (intranet).

Preslika potpisanih  1. izmjena i dopuna Statuta Hrvatskih voda

 

2. IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKIH VODA

Članak 1.

U Statutu Hrvatskih voda od 20. svibnja 2011. godine i 30. srpnja 2012. godine u članku 23. mijenja se stavak 2. i glasi:

„Uvjeti za imenovanje zamjenika generalnog direktora su: da je hrvatski državljanin

da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u tehničkoj, prirodoslovnoj, pravnoj ili ekonomskoj struci,

da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima, prednost u vodnogospodarskim djelatnostima,

da nije u sukobu interesa s Hrvatskim vodama u smislu Pravilnika o radu i da posjeduje kvalitete savjesnosti, radne učinkovitosti, te postignuća u radu."

Članak 2.

U članku 30. stavku 5. riječ „Zagrebu" zamjenjuje se riječima „Slavonskom Brodu." Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

„Iznimno od odredaba stavka 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog članka dio unutarnjih ustrojstvenih jedinica vodnogospodarskih odjela može pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu biti izdvojen u sjedište Hrvatskih voda."

Dosadašnji stavci 9., 10. i 11. postaju stavci 10., 11. i 12.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu nakon ishođenja suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske, osmoga dana od njegove objave na stranici uputarnje informacijske mreže Hrvatskih voda (intranet). 

Preslika potpisanih 2. izmjena i dopuna Statuta Hrvatskih voda