Hrvatske vode
 
Utjecaj hidrotehničkih zahvata na vodni režim Baćinskih jezera
The impact of hydrotechnical interventions on the water regime of Baćina Lakes

Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci

Sažetak/Abstract: 

Analizirani su karakteristični (minimalni, srednji, maksimalni) dnevni, mjesečni i godišnji  vodostaji opaženi na vodomjeru Šipak lociranom u jezeru Sladinac, jednom od pet povezanih jezera (Plitko, Podgora, Očuša, Sladinac, Crniševo) i jednom nepovezanom jezeru (Vrbnik) u sustavu Baćinskih jezera. Na raspolaganju je stajao niz  dnevnih vodostaja od 1. siječnja 1923. do 31. prosinca 2018., s prekidima od 1. listopada 1942. do 31. lipanja 1945. te od 1. siječnja 1959. do 31. prosinca 1972. Analize su usredotočene na to da se kvantificira utjecaj antropogenih zahvata na vodni režim sustava Baćinskih jezera. Tunel Krotuše kojim se evakuiraju poplavne vode iz Vrgorskog polja te upuštaju u sustav Baćinskih jezera počeo je s radom 21. studenog 1938. Rekonstruiran je u nekoliko navrata, najopsežnije krajem1973. godine. Tunela koji iz Baćinskih jezera u Jadransko more evakuira vodu  pušten je u rad krajem 1912. Radovi na njegovom proširenju vršeni su u razdoblju od kraja 1938. godine do početka 1940. U razdoblju 1982.-1993. iz ulaza u ovaj tunel uklonjen je prag visine 80 cm koji je sprječavao prodor morske vode u sustav jezera tijekom plima. Detaljnim statističkim analizama zasnovanim na primjeni F- testa (Markowski i Markowski, 1990.)  i t-testa (Machiwal i Jha, 2008.) ustanovljen je utjecaj svakog od pojedinih navedenih zahvata na promjenu vodnog režima sustava Baćinskih jezera na vremenskoj skali godine i mjeseca. Utvrđeno je kontinuirano opadanje srednjih godišnjih razina vode mjerenih na vodokazu Šipak. Uočen je stalni porast maksimalnih godišnjih vodostaja.

The analysis included the characteristic (minimum, average and maximum) daily, monthly and annual water levels at the water meter Šipak, which is located in Sladinac Lake, one of the five connected lakes (Plitko, Podgora, Očuša, Sladinac and Crniševo Lakes) and one unconnected lake (Vrbnik Lake) in the system of Baćina Lakes. A series of daily water levels from 1 January 1923 to 31 December 2018 was available, with interruptions from 1 October 1942 to 31 June 1945 and from 1 January 1959 to 31 December 1972. The analyses focused on the quantification of anthropogenic interventions on the water regime of the system Baćina Lakes. The tunnel Krotuše, which is used for evacuating flood water from the karst field Vrgorac and letting it into the system Baćina Lakes, started operating on 21 November 1938. It was reconstructed several times, the most comprehensively at the end of 1973. The tunnel evacuating water from Baćina Lakes to the Adriatic Sea started operating at the end of 1912. The works on its extension were carried out in the period from the end of 1938 to the beginning of 1940. In the 1982 - 1993 period, a 80 cm tall sill preventing seawater intrusion into the lake system during tides was removed from the tunnel’s entrance. Detailed statistical analyses based on applying the F test (Markowski and Markowski, 1990) and t-test (Machiwal and Jha, 2008) determined the impact of each individual mentioned intervention on the change in the water regime of the system Baćina Lakes on the year-and-month time scale. A continuous decrease in the average annual water levels was measured at the water meter Šipak. A permanent increase in the maximum annual water levels was determined as well.

Kategorija: 
Stručni članak / Professional Paper
Ključne riječi/Key words: 

Hidrologija, vodostaj, antropogeni utjecaj, Baćinska jezera

Hydrology, water level, anthropogenic influence, Baćina Lakes

 

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

Navedeno u tekstu

Literatura/References: 

Navedeno u tekstu