Hrvatske vode
 

WATERCARE - Vodnogospodarska rješenja za smanjenje mikrobiološkog utjecaja na okoliš u priobalnim područjima

Trajanje: 
1.1.2019. - 30.6.2021.
Vrijednost: 
2.833.019,40 EUR
Djelatnost: 
INTERREG Italija - Hrvatska 2014. – 2020.

 

PROJEKTNI PARTNERI

U projektu sudjeluju slijedeći partneri:

1. Vodeći partner – Nacionalno vijeće za istraživanje,  Institut za biološke resurse i morsku biotehnologiju (Consiglio Nazionale delle Ricerce, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine-CNR IRBIM)
2. Projektni partner 1 – Komunalno društvo Fano (Azienda servizi sul territorio-ASET S.p.A.)
3. Projektni partner 2 – Pokrajina Marche (Regione Marche-MARCHE)
4. Projektni partner 3 – Pokrajina Abruzzo (Regione Abruzzo-ABRUZZO)
5. Projektni partner 4 – Sveučilište Urbino Carlo Bo, Odjel za  molekularnu biologiju (Universita degli studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari, UNIURB-DISB)
6. Projektni partner 5 – Splitsko - dalmatinska županija (SDŽ)
7. Projektni partner 6 – Dubrovačko – neretvanska županija (DNŽ)
8. Projektni partner 7 – Sveučilište u Splitu (UNIST)
9. Projektni partner 8 – Centar za istraživanje materijala istarske županije METRIS
10. Projektni partner 9 – Hrvatske vode (CW)

 

OPIS PROJEKTA

U sklopu EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014-2020) odabran je projekt (tip projekta Standard) pod nazivom „Vodnogospodarska rješenja za smanjenje mikrobiološkog utjecaja na okoliš u priobalnim područjima“ (engl. „Water management solutions for reducing microbial environmental impact in coastal areas“). Skraćenica projekta je WATERCARE.

Opći cilj projekta je smanjenje onečišćenja fekalnim bakterijama na kupalištima pilot područja (ušća rijeka) koje može nastati djelovanjem ekstremnih padalina na preljevanje oborinskih voda u sustav javne odvodnje. Osim poboljšanja kakvoće lokalnih voda projekt ima za cilj i podržati procese odlučivanja u upravljanju vodama za kupanje.

 

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

U sklopu projekta WATERCARE:

1. Razvit će se integrirani sustav praćenja kakvoće vode (Water Quality Integrated System - WQIS) koji se sastoji od mreže hidrometeorološkog monitoringa u stvarnom vremenu i prognostičkog operativnog modela (Forecast operational model - FOM) kako bi se utvrdila korelacija meteoroloških događaja i reakcije u sustavu javne odvodnje (preljevanja oborinskih voda) u odnosu na prisutnost fekalnih bakterija u morskoj vodi za kupanje.

2. Napravit će se nova infrastruktura odnosno kanalizacijski spremnik na pilot području potoka Arzilla (regija Fano/Marche) kako bi se zadržale prve preljevne oborinske vode koje su najviše bakteriološki opterećene zbog miješanja s vodama iz sustava javne odvodnje. Spremnik će spriječiti ispuštanje tih voda u morsku vodu za kupanje, a samo će drugi val oborinskih voda, manje bakteriološki opterećen, ostati u sustavu za pročišćavanje otpadnih voda.

3. Razvit će se sustav uzbunjivanja u stvarnom vremenu kojim će se moći preventivno identificirati potencijalni ekološki rizici onečišćenja voda za kupanje fekalnim mirkoorganizmima koji će pomoći vlastima i zainteresiranim stranama da poboljšaju upravljanje vodama uzuimajući u obzir meteorološke uvjete, bakterijsko opterećenje i preljevanje oborinskih voda iz sustava javne odvodnje.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni u zasebnoj bazi podataka koja će se koristiti za alarmiranje u stvarnom vremenu, kako bi se putem prognostičkog operativnog modela (FOM) identificirala disperzija bakterija, a time i kritična područja u kojima bi se trebalo zabraniti kupanje te, u konačnici, optimalno upravljalo kakvoćom voda. Prognostički operativni model (FOM) će se temeljiti na SHYFEM kodu koji osigurava visoku rezoluciju obale. Izlazni model će pratiti  koncentraciju bakterija u priobalnim vodama u vremenskom intervalu od najviše 3 dana. Također će davati prognoze strujanja, temperature vode i saliniteta. Putem kreirane web-stranice korisnici će imati omogućen slobodan pristup izlaznim podacima modela.

Integrirani sustav praćenja kakvoće vode (WQIS) će se primijeniti u svakom pilot području (Cetina, Raša, Neretva, Pescara, Arzilla), u urbaniziranim područjima u blizini rijeka, s postojećim ispustima javne odvodnje. Sustav će u stvarnom vremenu upozoravati na prolaz oborinske vode kroz kanalizacijsku mrežu u more te će se drastično povećati mogućnost ranog upozoravanja za procjenu bakterijskog onečišćenja morskih voda za kupanje. Temeljem obavijesti iz sustava upozorenja u realnom vremenu, svi relevantni dionici će moći primijeniti potrebne mjere za smanjenje bakterijskog onečišćenja u morskoj vodi za kupanje.

Rezultati projekta WATERCARE su:

1. Softverska rješenja koja osiguravaju protok informacija između dijelova Integriranog sustava praćenja kakvoće vode (WQIS).

2. Integrirani sustav kakvoće vode (WQIS) i Prognostički operativni model (FOM).

3. Niz podataka bakterioloških i okolišnih pokazatelja (podaci sakupljeni mjerenjem i podaci iz senzora).

4. Izgrađen novi kanalizacijski spremnik opremljen senzorima za praćenje prikupljene vode.

5. Alat za uzbunjivanje za upravljanje morskom vodom za kupanje.

 

PROVEDBA PROJEKTA PREMA PROJEKTNIM PAKETIMA

NOVOSTI

14.-15.3.2019. Početni sastanak projekta WATERCARE

Zapisnik 1. sastanka projekta na engleskom jeziku

U Fanu (Italija) je 14. i 15. ožujka 2019. održan početni sastanak (Kick-Off Meeting – KOM) projekta WATERCARE. Na sastanku su projektni partneri prezentirali svoje organizacije i njihov rad, određene su sve obveze u provedbi projektnih aktivnosti zajedno s pripadajućim rokovima te su se detaljno prezentirala pilot područja projekta. Za vrijeme boravka u Fanu projektni partneri su posjetili i lokaciju budućeg spremnika preljevnih voda i pilot pročistača koji će se postaviti u blizinu ušća rijeke Arzille te će svim projektnim partnerima dati vrijedna saznanja o načinu trajnog zbrinjavanja otpadnih voda u kombiniranim komunalnim sustavima te poboljšanja kakvoće morske vode za kupanje u blizini takvih ispusta koji su osjetljivi na ekstremne oborine.

 

26.-27.6.2019. Drugi sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE

Zapisnik 2. sastanka projekta na engleskom jeziku

Drugi sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE (2nd Steering Committee Meeting) je održan u Puli u prostorima Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS 26. i 27.6.2019. Održane su prezentacije o načinu izvještavanja o provedbi projekta, provedenim komunikacijskim aktivnostima te napretku na provedbi radnog paketa 3 (primjena komponenti WQIS i monitoring) i radnog paketa 4 (izgradnja spremnika preljevne oborinske vode u Fanu).

 

14.-15.11.2019. Treći sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE

Zapisnik 3. sastanka projekta na engleskom jeziku

U Pescari (Italija) je 14. i 15. studenog 2019. godine održan treći sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE (3rd Steering Committee Meeting).
Na sastanku održanom 14. studenog su predstavnici regije Abruzzo prezentirali problematiku upravljanja ušćem rijeke Pescare s obzirom na probleme s nakupljanjem sedimenta u području ušća navedene rijeke kao i problematiku pogoršanja mikrobiološke kakvoće morske vode za kupanje u blizini ušća, zbog postojanja  kombiniranog ispusta koji je osjetljiv na ekstremne oborine. Nakon uvodnog dijela prezentiran je napredak rada na radnim paketima 1-5 uz obaveznu diskusiju problematike povezane s provedbom navedenih paketa. 
15. studenog je održano javno predstavljanje projekta WATERCARE na kojem su predstavnici regije ABRUZZO predstavili pilot projekt izmještanja ušća na rijeci Pescari kao rješenja problema povezenih s nakupljanjem sedimenta i mikrobiološkim onečišćenjem lokalnih plaža. Predstavljene su i aktivnosti projekta WATERCARE.

 

27.5.2020. Četvrti online sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE

Zapisnik 4. sastanka projekta na engleskom jeziku

Zbog nemogućnosti održavanja planiranog četvrtog sastanka upravnog odbora projekta WATERCARE u Splitu, 27.05.2020. održan je online sastanak na kojem su sudjelovali svi partneri i predstavnik JS-a Marin Miletić. Za koordinaciju sastanka je zadužen vodeći partner CNR IRBIM. Kao i na svakom sastanku upravnog odbora raspravljalo se o proteklim i predstojećim aktivnostima za radne pakete. U sklopu 1. radnog paketa osim dosadašnjih troškova, planiranih izdataka raspravljano se o mogućnostima produljenja trajanja projekta radi zaostatka u provedbi nekih projektnih aktivnosti uslijed COVID-19 pandemije. U sklopu 2. radnog paketa raspravljalo se o vidljivosti projekta i načinu diseminacije materijala te o načinu računanja broja ciljanih skupina. Radni paketi 3, 4 i 5 su tehnički paketi te je rasprava bila dugotrajna. Bilo je potrebno definirati točne mjerne postaje u riječnoj i morskoj vodi za svaku lokaciju (rijeka Raša, Cetina i Neretva), učestalost uzorkovanja i uskladiti parametre ispitivanja kako bi Hrvatske vode mogle provesti javnu nabavu za provedbu navedenog monitoringa, uzorkovanja i laboratorijskih analiza. Podaci koji se dobiju navedenim ispitivanima će pomoći u boljem razumijevanju događaja koji uzrokuju kritične događaje odnosno moguće mikrobiološko onečišćenje.
Sastanak je protekao vrlo uspješno i postignuti su dogovori po svim točkama te su razjašnjene mnoge nejasnoće i napravljen je detaljan organizacijski plan za sljedeće razdoblje.

 

17.6.2020. Voda i klimatske promjene – konferencija održana u okviru projekta WATERCARE

Iako se Svjetski dan voda obilježava 22. ožujka zbog COVID-19 pandemije Splitsko-dalmatinska županija obilježila ga je 17. lipnja 2020. održavanjem konferencije na temu „Voda i klimatske promjene“ u okviru kojeg su prikazani  svi projekti sufinancirani iz EU fondova, a koji se provode na području Splitsko dalmatinske županije odnosno Republike Hrvatske.
Za sve one koji nisu bili u mogućnosti osobno prisustvovati praćenje konferencije bilo je omogućeno putem aplikacije Zoom na Facebook stranicama projekta. Za one koji su zainteresirani snimka se i dalje može pregledati na istoj poveznici.

 

24.11.2020. Peti online sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE

Zapisnik 5. sastanka projekta na engleskom jeziku

Zbog nemogućnosti održavanja planiranog petog sastanka upravnog odbora projekta WATERCARE u Fanu, 24.11.2020. održan je online sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera. Za koordinaciju sastanka je uobičajeno zadužen vodeći partner CNR IRBIM. Kao i na svakom sastanku upravnog odbora raspravljalo se o proteklim i predstojećim aktivnostima za radne pakete. U sklopu 1. radnog paketa raspravljalo se o dosadašnjim troškovima i planiranim izdacima te obvezama izvješćivanja. U sklopu 2. radnog paketa raspravljalo se o vidljivosti projekta i načinu diseminacije materijala te su projektni partneri izložili probleme s kojima se susreću u provedbi ovog radnog paketa. Radni paketi 3, 4 i 5 su tehnički paketi te je rasprava, kao i uvije, bila nešto duža. Informirani su projektni partneri o provođenom monitoringu na pilot području rijeke Raše (pilot područja Cetine i Neretve nisu ugovorena tijekom trajanja sezone kupanja i nije se moglo započeti s uzorkovanjem). Raspravljeni su prvi setovi podataka. Također se raspravljalo o problemima na koje partneri nailaze tijekom korištenja komponentama WQIS sustava i načinu njihova rješavanja.
Sastanak je protekao vrlo uspješno i postignuti su dogovori po svim točkama te su razjašnjene mnoge nejasnoće i napravljen je detaljan organizacijski plan za sljedeće razdoblje.

 

17.06.2021. Šesti online sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE

Zapisnik 6. sastanka projekta na engleskom jeziku

Zbog nemogućnosti održavanja planiranog šestog sastanka upravnog odbora projekta WATERCARE u Anconi, 17.06.2021. održan je online sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera. Za koordinaciju sastanka je uobičajeno zadužen vodeći partner CNR IRBIM. Kao i na svakom sastanku upravnog odbora raspravljalo se o proteklim i predstojećim aktivnostima za radne pakete. Najviše se raspravljalo o tehničkim radnim paketima s time da su radni paketi 4 i 5 trenutno aktualni i najzahtjevniji. U okviru radnog paketa 3 (monitoring i uspostava WQIS sustava) prezentirane su izvršene aktivnosti i prikupljeni podaci o bakteriološkoj i osnovnoj fizikalno-kemijskoj kakvoći sa svih pilot područja. Sastanak je protekao vrlo uspješno.

 

08.11.2021. WATERCARE with students – WATERCARE sa studentima

Održana je online konferencija sa studentima biologije mora sa sveučilišta u Italiji i Hrvatskoj kako bi se studenti informirali o projektu WATERCARE i osvijestili o problemu mikrobiološkog onečišćenja voda za kupanje. Na Konferenciju se povezalo 150 studenata.
Konferencijom je predsjedala Elisa Baldighi (IRBIM-CNR), a predavali su se govornici talijanskih (prof. Antonella Penna, dr. Pierluigi Penna i dr. Elisa Baldrighi) i hrvatskih (doc. Dr. sc. Marin Ordulj i dr. Martin Bućan) partnera.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911210322860504&id=359794938002048

 

09.12.2021. Završna konferencija – „Predstavljanje rezultata iz projekta WATERCARE – pilot područje rijeka Cetina“

U Omišu je održan završni sastanak projekta WATERCARE na kojem su predstavljeni rezultati analize utjecaja ljetnih pljuskova na mikrobiološko onečišćenje mora na ušću rijeke Cetine i poznatoj omiškoj pješčanoj plaži. Konferencija se može preslušati na donjoj poveznici te se upoznati s rezultatima i zaključcima provedenih aktivnosti.

https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZNsrJZGoPLk8vyxKpXRmG0Sdf3Su2T0u47

 

14.12.2021. Sedmi sastanak upravnog odbora projekta WATERCARE (Dubrovnik, online)

Zapisnik 7. sastanka projekta na engleskom jeziku

Zbog nemogućnosti održavanja planiranog sedmog  sastanka upravnog odbora projekta WATERCARE u Dubrovniku, 14.12.2021. održan je online sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera. S obzirom da je završnom sastanku upravnog odbora prethodila završna konferencija projekta WATERCARE koja se održala u Dubrovniku, u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, sastanak je organiziran djelomično online. Za koordinaciju sastanka je uobičajeno zadužen vodeći partner CNR IRBIM. Na ovom sastanku Upravnog odbora projekta raspravljalo se o dovršenim aktivnostima i isporučevinama te kratkim rokovima koji se moraju ispoštovati do kraja provedbe projekta.

 

OSTALO