Hrvatske vode
 

Zakon o vodama

Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.

Zakon o vodama („Narodne novine“, br. 66/19)

 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Ovim se Zakonom utvrđuju izvori sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva, a osobito vodne naknade, uključivo obvezu plaćanja, obveznika, osnovicu, način obračuna, određivanje visine, namjene trošenja tih sredstava, ovrhu, zastaru i druga pitanja vezana za ostvarenje i korištenje tih sredstava.

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, br. 153/09 i 90/11)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 90/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", br. 56/13)

Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", br. 154/14)

Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", br. 119/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine", br. 120/16)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine", br. 127/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine",  br. 66/19)

Zakon o vodnim uslugama

Ovim Zakonom uređuju se institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga.

Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/2019)