Hrvatske vode
 

Zaštita od štetnog djelovanja voda

  • Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/2010)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/2010126/12)
  • Državni plan obrane od poplava (NN 84/2010)
  • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/201031/2013)
  • Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (NN 114/2010)