Hrvatske vode
 

Zaštita voda i vodnog okoliša

 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/2020, NN 39/2022)
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 48/19)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/20)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 3/20)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 3/20)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 7/13)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)
 • Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)
 • Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19)
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18)
 • Uredba o uslužnim područjima (NN 147/21)
 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15)
 • Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11)
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12)
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/11)
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (NN 66/16)
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11)
 • II Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 60/17)
 • Operativni plan mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Hrvatske vode, 2013)