Hrvatske vode
 
Zaslanjivanje ušća rijeke Jadro – mjerenje i hidrodinamičko modeliranje
Salinization of the Jadro river mouth – measurement and hydraulic modeling

Igor Ljubenkov 1*, Mijo Vranješ2

Sažetak/Abstract: 

Za utvrđivanje hidroloških prilika na ušću rijeke Jadro provedena su mjerenja slanosti i temperature u koritu rijeke u srpnju 2012. Ovim se mjerenjima potvrdilo da se radi o tzv. uslojenom riječnom ušću kod kojega slatka voda teče u površinskom tankom sloju iznad morske vode. Nadalje je provedena simulacija nestacionarnog uslojenog tečenja pomoću numeričkog modela za određena hidrološka stanja. Utvrđene su karakteristične vrijednosti vodostaja, protoka i pripadajućih dužina intruzije morske vode u korito rijeke, čime se dobio kvalitetan uvid u procese zaslanjivanja ušća rijeke Jadro.

 

For determination of hydraulic conditions in the Jadro river mouth, salinity and temperature measurements were carried out in the river bed in July 2012. These measurements confirmed that this was a “stratified” river mouth where fresh water flows above sea water in a thin surface layer. Additionally, a simulation of non-stationary stratified flow was carried out with a numerical model for certain hydrological states. The characteristic values of water level, flow and accompanying lengths of salt water intrusion in the river bed were determined, offering a good insight into the salinization processes in the Jadro river mouth.

Kategorija: 
Prethodno priopćenje / Preliminary Report
Ključne riječi/Key words: 

Jadro, ušće, salinitet, hidrodinamika

Jadro river, mouth, salinity, hydrodynamics

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1WATER DEVELOPMENT, d.o.o., Kvaternikova 7, 21000 Split, iljubenkov@gmail.com *

 

2Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split

Literatura/References: 

Arita, M., Jirka G.H. (1987.): Two-Layer Model of Saline Wedge. I: Entrainment and Interfacial Friction. Journal of Hydraulic Engineering,113,10, 1229-1248.

 

Burić, Z., Viličić D., Orlić M., Smirčić A., Kršinić F., Gržetić Z., Caput K. (1999.): Termohalni odnos i raspodjela planktona u estuariju rijeke Zrmanje (listopad 1998.). Zbornik radova sa 2. hrvatske konferencije o vodama (ur. D. Gereš), 277-282, Hrvatske vode, Zagreb.

 

Jović, V. (1993.): Uvod u inženjersko numeričko modeliranje. Aquarius, Split.

 

Legović, T. (1991.): Exchange of water in stratified estuary with an application to Krka (Adriatic sea). Marine Chemistry, 32, 121-135.

 

Ljubenkov, I. (2006.): Numerički model uslojenog tečenja na ušću rijeke u more. Magistarski rad. Građevinsko-arhitektonski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split.

 

Ljubenkov, I., Vranješ, M. (2012.): Numerički model uslojenog tečenja – primjer zaslanjivanja korita rijeke Neretve (2004.). Građevinar, 64, 101-112.

 

Plavšić, M. (2009.): Estuarij rijeke Krke. Hrvatska vodoprivreda, 193, 22-24.

 

Sierra, J.P., Sanchez-Arcilla, A., Figueras, P.A., Gonzalez Del Rio, J., Rassnussen, E.K., Mosso C. (2004.): Effects of Discharge Reductions on Salt Wedge Dynamics of the Ebro River. River Research and Applications, 20, 61-77.

 

Viličić, D. (2011.). Estuarij Zrmanje i njegova ekološka svojstva. Hrvatske vode, 77, 201-214.

 

Vranješ M. et al. (2004.): Obrana od zaslanjivanja vode i tla u donjoj Neretvi. Razvojni projekt, Građevinski fakultet (Split) i Hrvatske vode (Zagreb).