Hrvatske vode
 

Zavod za vodno gospodarstvo

Voditeljica: Sanja Barbalić
E-pošta: sanja.barbalic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6112-725

Opis djelatnosti

 • osiguranje stručne potpore u
  • koncipiranju i definiranju razvojnih planova
  • odlučivanju i vođenju politike u vodnom gospodarstvu te
  • pripremi studijske i tehničke dokumentacije
 • osiguranje multidisciplinarnog i integralnog pristupa u upravljanju vodama, objedinjujući vještine i znanja djelatnika različitih struka: hidrotehničkara, biologa, kemičara, tehnologa, hidrogeologa - geologa, fizičara, informatičara i ostalih
 • obavljanje poslova koji su preuzeti kao međunarodne obveze temeljem
  • ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije
  • direktiva Europske unije
  • multilateralnih i bilateralnih ugovora iz područja voda i vodnog okoliša, a koje odnose na
   • utvrđivanje i praćenje stanja voda
   • utvrđivanje i praćenje stanja i razvoj vodnih sustava
   • pripremu i donošenje strateških i planskih dokumenata za upravljanje vodama
   • sudjelovanje javnosti i dionika voda u donošenju strateških i planskih dokumenata za upravljanje vodama
   • pripremu i izradu izvješća koje podnose zemlje pristupnice/članice prema institucijama Europske unije odnosno koje podnose ugovorne strane multilateralnih i bilateralnih ugovora

Osnovne zadaće

 • priprema planske dokumentacije
  • strategije upravljanja vodama
  • plana upravljanja vodnim područjima
  • plana upravljanja poplavnim rizicima
  • dugoročnih i srednjoročnih planova usklađivanja organizacijskog, legislativnog i regulatornog okvira vodnoga gospodarstva, te znanstvenog, stručnog i kadrovskog unaprijeđenja vodnoga gospodarstva
  • višegodišnjih programa gradnje
 • priprema operativnih planova u upravljanju vodama
  • plan obrane od poplava
  • plan zaštite od incidentnih i izvanrednih onečišćenja
 • razvija meteorološke i hidrološke prognoze kao podlogu operativnog upravljanja vodama tijekom poplava i suša
 • kao suradnička institucija sudjeluje i u pripremi plansko - razvojne dokumentacije ostalih djelatnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini (okoliš, šume, poljoprivreda, ...)
 • koncipira podatkovni okvir informacijskog sustava voda
 • koordinira i usuglašava postupke prikupljanja, sistematizacije i analize podataka na nacionalnoj razini
 • sudjeluje u aktivnostima vezanim uz međuinstitucionalnu razmjenu podataka

Najvažniji projekti u protekle 3 godine

 • izrada nacrta Strategije upravljanja vodama
 • izrada prijedloga Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva
 • izrada nacrta Plana upravljanja vodnim područjima
 • izrada Izvješća o stanju okoliša - dio Vode
 • EC CARDS 2004, Twinning projekt - Izgradnja kapaciteta i razvoj vodiča za provedbu Okvirne direktive o vodama
 • priprema tehničke dokumentacije kao podloge u pregovaračkom postupku za poglavlje 27. Okoliš u dijelu koji se odnosi na kakvoću voda
 • sudjelovanje u transpoziciji europskog u hrvatsko vodno zakonodavstvo
 • sudjelovanje u radu radnih tijela i skupina različitih bilateralnih i multilateralnih komisija
 • priprema podataka i podloga, te izrada izvješća za potrebe multilateralnih komisija i međunarodnih projekata (ICPDR, Savska komisija, Upravljanje slivom Neretve i Trebišnjice)
 • redovito izlaženje znanstveno - stručnog časopisa Hrvatske vode

Projekti u 2011 godini

 • preliminarna procjena rizika od poplava
 • postupak sudjelovanja javnosti u donošenju Plana, upravljanja vodnim područjima i izrada konačnog nacrta Plana upravljanja vodnim područjima
 • razvoj informacijskog sustava voda u dijelu koji se odnosi na prikupljanje, sistematizaciju, analizu i izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Planovi za buduće razdoblje

 • razvoj informacijskog sustava voda u dijelu koji se odnosi na prikupljanje, sistematizaciju, analizu i izvješćivanje prema Europskoj komisiji
 • usklađenje sustava prikupljanja i sistematizacije podataka s drugima nadležnim institucijama (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni hidrometeorološki zavod, Agencija za zaštitu okoliša, Državni zavod za zaštitu prirode i drugi)
 • uspostavljanje sustava praćenja realizacije Plana upravljanja vodnim područjima
 • izrada karata rizika i opasnosti od poplava
 • izrada Plana upravljanja poplavnim rizicima
 • priprema i započinjanje izrade Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.
 • postupak sudjelovanja javnosti u donošenju Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja poplavnim rizicima