Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Knin

O PROJEKTU

Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“ obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbne mreže u duljini od 21,2 km te rekonstrukciju crpne stanice, glavnih kolektora kanalizacijske mreže u ukupnoj dužini od 11 km i tercijarne mreže u ukupnoj dužini od 6 km, proširenje kanalizacijske mreže u duljini od 2,7 km te izgradnju četiri kanalizacijske crpne stanice. Po dovršetku projekta, kanalizacijski cjevovodi otpadnih voda bit će odvojeni od postojećih oborinskih kanala, a oko 3,6 km postojećih oborinskih kanala i kolektora bit će očišćeno i sanirano. U sklopu projekta izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, kapaciteta 20.000 ES te nabaviti oprema za održavanje kanalizacijske mreže. Glavni ciljevi projekta su:

 

  • Optimizirati sustav otpadnih voda i oborinski sustav kako bi se smanjio rizik od poplava
  • Priključiti novih 12.000 stanovnika na sustav javne odvodnje te osigurati cjelovit tretman otpadnih voda
  • Osigurati kvalitetniju i sigurniju vodoopskrbu te smanjiti gubitke vode u vodoopskrbnom sustavu
  • Očuvati i poboljšati kakvoću podzemnih voda
  • Doprinijeti očuvanju Nacionalnog parka Krka
VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 119.144.721 kuna, od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 75.728.384 kuna dok je preostali iznos od 43.416.338 kuna pokriven nacionalnim sredstvima. 

VRIJEDNOST PROJEKTA:
119.144.721 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2010. - 2016.
 • Doprinos EU (63.60%)
 • Nacionalno sufinanciranje (državni proračun) (36.40%)
PROVEDBA PROJEKTA

Projekt „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“  provodi se kroz 5 ugovora i to:

 

ugovor o izgradnji vodoopskrbnog i odvodnog sustava

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Viadukt d.d. i Cestar d.o.o. Split
  • Ugovor je potpisan 28. veljače 2011. godine te je izvođaču izdana obavijest o početku ugovora 17. ožujka 2011. Potpisana su 4 dodatka ugovoru a u tijeku je procedura pripreme 5. dodatka ugovora kojim će se između ostalog regulirati novi rok dovršetka Predloženi rok dovršetka izgradnje mreže je 30. studenog 2015. godine.

 

ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

  • Izvođač: konzorcij u sastavu Integral te Montage Anlagen und Rohrtechnik GmbH
  • Ugovor je potpisan 7. ožujka 2011. a izvođaču je izdana obavijest o početku ugovora 28. travnja 2011.
  • U lipnju 2012. je pripremljen glavni projekt i ishođena potvrda glavnog projekta te su započeli preliminarni radovi. U studenom '12. su započeli radovi na stabilizaciji tla na lokaciji uređaja na osnovi glavnog projekta.
  • Dinamika provedbe Ugovora o radovima za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (s pristupnom cestom), odnosno prvotni rok dovršetka je bio upitan zbog stečaja i likvidacije glavnog izvođača, tvrtke Angerlehner.
  • Nakon rezultata ispitivanja na dvama probnim poljima unutar lokaliteta uređaja, definirani su novi rokovi pojedinih faza izvođenja i novi krajnji rok dovršetka. Novi izvođač je nastavio s radovima te je do kraja veljače 2015. dovršena kompletna stabilizacija platoa uređaja zamjenom tla šljunčanim pilotima. Izrađen je nasip platoa do projektirane kote, te nadvišenje platoa probnim opterećenjem. Postavljene su geodetske kontrolne točke te je započeto s mjerenjem i praćenjem slijeganja.
  • Radovi na iskopima započeli su početkom lipnja 2015., sukladno dinamičkom planu. Radovi na betoniranju bazena i izradi pristupnog puta započeli su krajem lipnja a napredak radova u skladu je s dinamičkim planom.
  • U izradi je projektna dokumentacija za uređaj te je predan idejni projekt na izmjenu lokacijske dozvole.
  • GK Grupa za geotehničke radove i Viadukt d.d. za građevinske radove predloženi su od strane Izvođača  kao podizvođači i odobreni su od strane Naručitelja.
  • Izvođač je u lipnju 2015. dostavio dokumentaciju za odobrenje novog podizvođača za građevinske radove Skladgradnju d.o.o. i za elektroinstalacijske radove Elektrokem d.o.o. Skladgradnja d.o.o. je predložena za odobrenje.
  • Procjena kašnjenja dovršetka realizacije ugovora za UPOV u odnosu na prvotno ugovoreni rok je cca 33 mjeseca.

 

ugovor o uslugama jačanja kapaciteta komunalnog poduzeća

  • Izvođač: Consortium Safege
  • Ugovor je potpisan 2. studenog 2011. i trebao biti završen 30. listopada 2012. Dosad je izvršen najveći dio planiranih aktivnosti, a u studenom 2012. dostavljeno je završno izvješće. Konačne verzije ugovorene dokumentacije predane su u prosincu 2013.
  • Završetak ugovora biti će nakon dopuna i finaliziranja konačnih verzija dokumenata sukladno ugovorenim obvezama

 

ugovor o nabavi opreme

  • Izvođač: Gradatin d.o.o.
  • Ugovor  je potpisan 2. svibnja 2012. Oprema je zaprimljena i predana Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin na korištenje u prosincu 2012. kada je započelo garancijsko razdoblje od 3 godine. U prosincu 2013. je izdana potvrda o konačnom preuzimanju od strane Komunalnog poduzeća d.o.o.

 

ugovor o uslugama nadzora radova

  • Izvođač: konzorcij u sastavu J.B. Barry and Partners Limited te Jennings O'Donovan and Partners
  • Ugovor je potpisan 11. veljače 2011. a provedba Ugovora službeno je započela 17. ožujka 2011.
  • Dodatkom ugovora br. 3. produljen je rok usluge za cca 33 mjeseca s obzirom na produženje roka izvođenja radova na uređaju i mreži.
  • Nadzor uredno izvršava ugovorne obaveze, kontinuirano i kvalitetno obavlja svoj posao nadzirući kvalitetu, dinamiku i izvedbu Izvođača na oba ugovora.
STATUS PROJEKTA

U provedbi.