Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Vodice - Tribunj - Srima

O PROJEKTU

Infrastrukturni projekt iz područja voda „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“ pokriva gusto naseljeno područje dijela grada Vodica te općine Tribunj, sa znatnim dijelom turizma i manjim udjelom industrije. Iako je trenutna pokrivenost ovog područja vodoopskrbnom mrežom visokih 90 %, riječ je o zastarjeloj vodovodnoj mreži sa velikim gubicima, ponegdje čak i do 50 %.

Situacija s javnom odvodnjom je nepovoljnija što se ogleda i u vrlo niskom postotku priključenosti na kanalizacijsku mrežu (oko 29 %). U naseljima unutar i izvan aglomeracije ne postoji funkcionalni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, što predstavlja stalnu opasnost od trajne pojave onečišćenja priobalnog mora te pogoršanja kakvoće mora na morskim plažama. Ovakva situacija utječe i na niski sanitarni standard stanovnika te smanjuje mogućnost razvoja turističke djelatnosti. 

Procjenjuje se kako će po dovršetku prve faze projekta biti omogućeno poboljšanje kvalitete vode, bolje i sigurnije funkcioniranje sustava vodoopskrbe za postojeće, priključene korisnike te povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 54 %. Glavne aktivnosti prve faze projekta uključuju:

  • izgradnju kanalizacijskog sustava razdjelnog tipa dužine 14.465 m na području naselja Vodice (769 m sa zajedničkim podmorskim ispustom) i Tribunj (3.539 m),
  • izgradnju tri crpne stanice, dvije u Vodicama i jedna u Tribunju.
  • pročišćavanje otpadnih voda u središnjem uređaju kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika
  • sanaciju odnosno rekonstrukciju vodovoda ukupne duljine 4.308 m.

 

Očekuje se kako će realizacija projekta osigurati i preuzimanje mulja iz malih uređaja septičkih i sabirnih jama s cjelokupnog područja grada Vodice te općine Tribunj. Uz zdravlje ljudi i  očuvanje okoliša, ovaj projekt doprinijet će povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva, poboljšanju uvjeta za turistički razvoj na širem području aglomeracije ali i usklađivanju vodnog gospodarstva na području aglomeracije s domaćim i EU propisima.

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 114.622.022 kuna. Europska unija sufinancira projekt s 84.646.067 kuna, dok se preostali iznos od 29.975.955 kuna sufinancira iz nacionalnih sredstava točnije od strane Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda, sa po 40% iznosa te jedinice lokalne samouprave preostalih 20 % (Vodice - 14,14 % te Tribunj - 5,86 %). 

PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Vodice, općina Tribunj i naselje Srima.

STATUS PROJEKTA

U tijeku.