Plan upravljanja vodnim područjima

Plan upravljanja vodnim područjima je planski dokument koji se donosi za razdoblje od 6 godina, nakon čega se mijenja i dopunjuje za razdoblje od narednih 6 godina. Donosi ga Vlada Republike Hrvatske i objavljuje se u »Narodnim novinama«, i za svako vodno područje zasebno obuhvaća:

 1. opis prirodnih značajki i stanja voda
 2. popis ciljeva kakvoće za površinske vode, uključivo i priobalne vode, vode teritorijalnoga mora i podzemne vode, uključujući i zaštićena područja, te rokove za postizanje tih ciljeva
 3. sažeti prikaz donesenih programa mjera za postizanje ciljeva kakvoće voda, uključujući i načine postizanja ciljeva tim mjerama, uključujući osnovne mjere i dopunske mjere
 4. utvrđivanje sredstava potrebnih za provedbu programa mjera iz ovoga Plana
 5. pravila primjene pojedinih sastavnica Plana
 6. registar detaljnijih planova i programa koji se odnose na određene podslivove i sektore
 7. izvješće koje sadrži opis aktivnosti i rezultata sudjelovanja javnosti u pripremi Plana
 8. popis nadležnih institucija za primjenu Plana na vodnom području
 9. oznaku kontaktnih mjesta na kojima se može steći uvid, odnosno dobiti prateća dokumentacija i informacije koje se odnose na izradu, preispitivanje, izmjene i dopune Plana, detalji o kontrolnim mjerama donesenim za točkaste izvore onečišćenja i za sve druge identificirane negativne utjecaje na stanje vodnih tijela na vodnom području i sadašnji rezultati monitoringa

Svaki novi, dopunjeni ili promijenjeni Plan mora sadržavati:

 1. sažetak svih promjena i dopuna Plana od dana njegovog stupanja na snagu
 2. ocjenu stupnja postizanja ciljeva
 3. sažetak mjera koje su bile predviđene u prijašnjem Planu, a koje nisu bile provedene s razlozima zašto nisu bile provedene
 4. sažetak dopunskih mjera koje nisu bile predviđene u prijašnjem Planu, a koje su bile izvedene za postizanje ciljeva
/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png